Pravila igre

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS",br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), i odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 129/04) i Odluke o osnivanju društva „Phuket” d.o.o. Beograd, Južni bulevar 144, direktor društva, Draženko Ruljić, saglasno Odluci od 28.02.2019. godine, donosi sledeće:

 

IZMENE I DOPUNE PRAVILA O PRIREĐIVANjU POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

UVODNE NAPOMENE

•        Priređivač: pravno lice koje organizuje klađenje na sportske i druge događaje putem sredstava elektronske komunikacije

•        Zvaničan sajt: Internet sajt putem koga priređivač organizuje igru na sreću – klađenje u ime i za račun Društva

•        Događaj: događaj je svako buduće neizvesno dešavanje za koje se unapred ne zna ishod

•        Klađenje: ulaganje, uplata novca na neki prognozirani ishod događaja na koji se, u skladu sa Zakonom, može organizovati učestvovanje u igrama na sreću. Klađenje se sastoji od prijema uloga od igrača pod uslovima koje predlaže priređivač

•        Uživo klađenje: klađenje na događaj u toku kao i za vreme pauza (poluvreme i slično). Za klađenje na događaje u toku važe ista pravila kao i za klađenje pre početka meča, izuzev ukoliko nije naznačeno drugačije

•        Ponuda: lista događaja i njihovih ishoda sa kvotama objavljenih na zvaničnom sajtu koju predlaže priređivač

•        Znak: je vrsta (tip) igre u okviru događaja koji može biti predmet učestvovanja u igri na sreću

•        Opklada: je uplata (ulog) novčanog iznosa u domaćoj valuti na izabranu kombinaciju koja može ostvariti pojedinačni dobitak

•        Igrač: učesnik u klađenju, punoletno fizičko lice koje je prihvatilo ova pravila, ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u klađenju i koje ulaganjem učestvuje u klađenju

•        Ulog: uplata, uloženi novčani iznos u domaćoj valuti koji igrač uplaćuje prognozirajući ishod događaja

•        Kombinacija: niz znakova za klađenje. Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju je između minimalnog i maksimalnog broja sportskih događaja za klađenje koje je priređivač odredio

•        Sistem: poseban način formiranja broja kombinacija za klađenje. Formiranjem grupa događaja igraču se omogućava uvećanje ukupnog broja kombinacija za klađenje

•        Ishod: rezultat događaja za koji se, na osnovu Zakona, može organizovati klađenje, a za koji je priređivač odredio koeficijent dobiti

•        Tiket: je elektronski obrazac za učešće u igri na sreću koji je izdao priređivač, a koji se sastoji od jedne ili više istih ili različitih kombinacija

•        Multitiket: je obrazac za učešće u igri, koji se sastoji od više tiketa prikazanih u neprekidnom nizu

•        Očigledna greška: svaka greška u ponudi u vezi sa samim događajem, tačnije u vezi sa kvotom, učesnicima, vremenom i mestom odigravanja utakmica, nemogućnost provere tačnosti rezultata, štamparskih grešaka u ponudi ili bilo kog drugog razloga za koji priređivač proceni da je uticao na ispravnost klađenja

•        Povraćaj: vraćanje igraču uloga u slučaju da je, iz bilo kog razloga, klađenje nevažeće

•        Nevažeće klađenje: situacija kada se umesto ispisane kvote na tiketu računa kvota 1.00 (npr. odložen meč, otkazan meč, pogrešan par itd.)

•        Udruženo klađenje: serija istih ili sličnih tiketa odigranih u istom kalendarskom danu na internet sajtu od strane više igrača za koje priređivač posumnja da su se udružili radi izbegavanja ograničenja postavljenih ovim pravilima

•        Kvota: cifra kojom se množi ulog da bi se izračunao potencijalni bruto dobitak

•        Domaćin: Ekipa ili takmičar prvonavedeni na listi ponude (oznaka 1.) – ne mora biti faktički domaćin Događaja

•        Gost: Ekipa ili takmičar drugonavedeni na listi ponude (oznaka 2.) – ne mora biti faktički gost Događaja

•        Turnir: Takmičenje većeg broja učesnika  (pojedinca, takmičara ili ekipa) koji se bore za što bolji plasman

•        Hendikep: je prednost koja se daje autsajderu ili oduzima favoritu, kako bi se poravnao mogući ishod događaja i uvećala vrednost klađenja. Hendikep se prikazuje i dodaje ostvarenom rezultatu prvonavedenog tima/takmičenja

•        Favorit: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju priređivača, ima veće šanse da pobedi

•        Autsajder: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju priređivača, ima manje šanse da pobedi

•        Zvanični izvori informisanja: 1) zvanični sajt organizatora takmičenja; 2) zvanični sajt domaćina takmičenja; 3) zvanični sajt tima domaćina; 4) zvanični sajt gostujućeg tima. “Livescore” internet sajtovi nisu zvanični i merodavni prilikom rezultovanja događaja. Ukoliko se informacije razlikuju, za zvaničan se uzima rezultat uzet sa izvora koji je najviši u gore navedenoj hijerarhiji (prvo zvanični sajt organizatora takmičenja potom zvanični sajt domaćina takmičenja itd.)

•        Zaključena igra - pod zaključenom igrom smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja meča

•        Promo račun: je račun koji ima svaki igrač na sajtu i na koji mu se akumulira promo novac učešćem u raznim marketinškim ili promo aktivnostima priređivača.  Za iznos sa ovog računa igrač odigrava promo tikete. Dobitak promo tiketa jednak je ukupnom dobitku umanjenom za promo iznos i prebacuje se na standardni račun igrača

•        Promo kod: je kod (šifra) koji igrač može da iskoristi kako bi ostvario pogodnosti tokom trajanja marketinške ili promotivne kampanje priređivača. Korišćenje promo koda, na za to predviđenom mestu, obavezuje igrača da prihvata uslove korišćenja određene od strane priređivača

•        Virtuelne igre su igre koje se priređuju pomoću generatora slučajnosti, odnosno klađenje na rezultat kompjuterski generisane prezentacije događaja. Rezultati su kontrolisani “Random Number Generator”-om (RNG), koji izračunava rezultat događaja

- KLAĐENjE -

PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mestu priređivanja klađenja, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja sportskog događaja, odgovornosti priređivača, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz Člana 1. priređuje "PHUKET" d.o.o. Beograd,  društvo sa ograničenom odgovornošću za kockanje i klađenje, sa sedištem na adresi Južni bulevar 144, Beograd, PIB 107132843.

 

Član 3.

Ova Pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kada učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju.

Ova Pravila obavezuju priređivača i učesnike u klađenju i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u klađenju odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 5.

Priređivač unapred određuje sportske događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja, čime priređivač izdaje elektronski obrazac za učešće u igri (tiket).

Član 6.

Odredbe ovih Pravila važe i primenjuju se za sva klađenja, koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim sportskim disciplinama i u raznim drugim događajima, koji po svojoj prirodi mogu da budu predmet igara klađenja.

Učesnik se na način određen ovim Pravilima može kladiti na:

1)        rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;

2)        određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj  golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će prvi dati gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.);

3)        Fantasy sportove;

4)        uspeh učesnika u zabavno-sportskim takmičenjima;

5)        uspeh kandidata na izborima;

6)        Muzička takmičenja („Eurosong“, Zvezde Granda, i sl.); razni izbori (za Mis lepote, za predsednika države, i sl.); golf; skijanje; atletske discipline; biciklizam; trke životinja (kamila, kokošaka, pasa, zečeva, i drugih životinja, osim trka konja); plivanje; gimnastika; takmičenje u svim vrstama bilijara; svaki drugi događaj za koji se unapred ne zna ishod, koji je jasno merljiv i za koje postoje jasni i jednoznačni rezultati;

7)        Virtuelne igre;

8)        "Casino" igre.

 

Priređivač ima mogućnost da igre iz jednog sporta ili takmičenja primeni u drugom sportu ili takmičenju ukoliko su uslovi igre isti ili slični. Pravila po kojima se primaju takve opklade su ista kao i pravila po kojima se primaju standardne opklade ukoliko se koriste standardne igre koje su navedene u Članu 7, a ako se koriste igre koje nisu definisane u Članu 7. priređivač se obavezuje da dodatak pravila sa definicijom igara objavi na internet sajtu i u listi ponude.

 

Član 7.

 

OPIS I DEFINICIJA SPORTOVA I IGARA

KLAĐENjE FUDBAL

Konačni ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Dupla šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje na meču

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

I Poluvreme

Ipol 1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

Ipol X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu

Ipol 2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

II Poluvreme

IIpol 1        Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu

IIpol X        Nerešen ishod u drugom poluvremenu

IIpol 2        Gost pobeđuje u drugom poluvremenu

Poluvreme/Kraj

PK 1-1        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču

PK 1-X        Domaćin vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 1-2        Domaćin vodi na poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK X-1        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK X-X        Nerešen ishod na poluvremenu i na meču

PK X-2        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK 2-1        Gost vodi na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK 2-X        Gost vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 2-2        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču

PK 1X-1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i na meču

PK 1X-12        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK 1X-X2        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 12-1X        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 12-12        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK 12-X2        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK X2-1X        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK X2-12        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK X2-X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 1X-1        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK 1X-X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 1X-2        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK 12-1        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK 12-X        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 12-2        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK X2-1        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK X2-X        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK X2-2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK 1-1X        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 1-12        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK 1-X2        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK X-1X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK X-12        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK X-X2        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 2-1X        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

PK 2-12        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

PK 2-X2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

Dupla Pobeda

DP 1        Domaćin pobeđuje u oba poluvremena

DP 2        Gost pobeđuje u oba poluvremena

Hendikep Pobeda (HP)

HP1        Domaćin poveđuje sa minimum 2 gola razlike na maču

HP2        Gost poveđuje sa minimum 2 gola razlike na maču

Hendikep Pobeda (HH)

HH1        Domaćin poveđuje sa minimum 3 gola razlike na maču

HH2        Gost poveđuje sa minimum 3 gola razlike na maču

Prvi Daje Gol

PG 1        Domaćin postiže prvi gol na meču

PG 2        Gost postiže prvi gol na meču

I Pol. Prvi Daje Gol

Ipol PG 1        Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu

Ipol PG 2        Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu

Super Pobeda

SP 1        Domaćin pobeđuje i gost ne postiže gol na meču

SP 2        Gost pobeđuje i domaćin ne postiže gol na meču

X No Bet

XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

Prolazi Dalje

PD 1        Domaćin prolazi u narednu rudnu takmičenja

PD 2        Gost prolazi u narednu rudnu takmičenja

Ukupno Golova

UG 0-1        Ukupno golova biće najviše 1 na meču

UG 0-2        Ukupno golova biće najviše 2 na meču

UG 0-3        Ukupno golova biće najviše 3 na meču

UG 0-4        Ukupno golova biće najviše 4 na meču

UG 1        Ukupno golova biće tačno 1 na meču

UG 1+        Ukupno golova biće najmanje 1 na meču

UG 1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 na meču

UG 1-3        Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 na meču

UG 1-4        Ukupno golova biće 1, 2, 3 ili 4 na meču

UG 1-5        Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4 ili 5 na meču

UG 1-6        Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

UG 2        Ukupno golova biće tačno 2 na meču

UG 2+        Ukupno golova biće najmanje 2 na meču

UG 2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

UG 2-4        Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

UG 2-5        Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

UG 2-6        Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

UG 3        Ukupno golova biće tačno 3 na meču

UG 3+        Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

UG 3-4        Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

UG 3-5        Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

UG 3-6        Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

UG 4        Ukupno golova biće tačno 4 na meču

UG 4+        Ukupno golova biće najmanje 4 na meču

UG 4-5        Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

UG 4-6        Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

UG 5        Ukupno golova biće tačno 5 na meču

UG 5+        Ukupno golova biće najmanje 5 na meču

UG 6+        Ukupno golova biće najmanje 6 na meču

UG 7+        Ukupno golova biće najmanje 7 na meču

I Pol. Uk. Golova

UG I0        Nema golova u prvom poluvremenu

UG I0-1        Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu

UG I0-2        Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu

UG I1        Ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu

UG I1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

UG I1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

UG I1-3        Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu

UG I2        Ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu

UG I2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

UG I2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu

UG I3        Ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu

UG I3+        Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu

UG I4+        Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom poluvremenu

II Pol. Uk. Golova

UG II0        Nema golova u drugom poluvremenu

UG II0-1        Ukupno golova biće najviše 1 u drugom poluvremenu

UG II0-2        Ukupno golova biće najviše 2 u drugom poluvremenu

UG II1        Ukupno golova biće tačno 1 u drugom poluvremenu

UG II1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

UG II1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 u drugom poluvremenu

UG II1-3        Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu

UG II2        Ukupno golova biće tačno 2 u drugom poluvremenu

UG II2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

UG II2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 u drugom poluvremenu

UG II3        Ukupno golova biće tačno 3 u drugom poluvremenu

UG II3+        Ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu

UG II4+        Ukupno golova biće najmanje 4 u drugom poluvremenu

Pada Više Golova

VG I>II        U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu

VG I=II        U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova

VG I

Uk. Golova Kombinacije

I0-1&II0-1        Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu

I0-1&II0-2        Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu

I0-1&II0-3        Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu

I0-2&II0-1        Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu

I0-2&II0-2        Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu

I0-2&II0-3        Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu

I1+&II1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

I1+&II2+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu

I1+&II3+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu

I1-2&II1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu

I1-3&II1-3        Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu

I2+&II1+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

I2+&II2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu

I2+&II3+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu

I1+&2+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 na meču

I1+&3+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

I1-2&3+        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

I1-2&4+        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču

I2+&3+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

I2+&4+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču

Domaćin Ukupno Golova

D 0        Domaćin ne postiže gol na meču

D 0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol na meču

D 0-2        Domaćin postiže najviše 2 gola na meču

D 0-3        Domaćin postiže najviše 3 gola na meču

D 1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču

D 1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču

D 1-3        Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

D 2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

D 2-3        Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču

D 2-4        Domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču

D 3+        Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču

D 4+        Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču

I Pol. Domaćin Uk. Golova

D I0        Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu

D I0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu

D I1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu

D I1        Domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu

D I1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu

D I2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu

D I3+        Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu

II Pol. Domaćin Uk. Golova

D II0        Domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu

D II0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu

D II1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

D II1        Domaćin postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu

D II1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu

D II2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

D II3+        Domaćin postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu

Domaćin Uk. Golova Komb.

D I0-1&II0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

D I0-1&II0-2        Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

D I0-2&II0-1        Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

D I0-2&II0-2        Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

D I1+&II1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

D I1+&II2+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

D I2+&II1+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

D I2+&II2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 2 gol u drugom poluvremenu

D I1+&2+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču

D I1+&3+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču

D I2+&3+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču

Gost Ukupno Golova

G 0        Gost ne postiže gol na meču

G 0-1        Gost postiže najviše 1 gol na meču

G 0-2        Gost postiže najviše 2 gola na meču

G 0-3        Gost postiže najviše 3 gola na meču

G 1+        Gost postiže najmanje 1 gol na meču

G 1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola na meču

G 1-3        Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

G 2+        Gost postiže najmanje 2 gola na meču

G 2-3        Gost postiže 2 ili 3 gola na meču

G 2-4        Gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču

G 3+        Gost postiže najmanje 3 gola na meču

G 4+        Gost postiže najmanje 4 gola na meču

I Pol. Gost Uk. Golova

G I0        Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu

G I0-1        Gost postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu

G I1+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu

G I1        Gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu

G I1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu

G I2+        Gost postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu

G I3+        Gost postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu

II Pol. Gost Uk. Golova

G II0        Gost ne postiže gol u drugom poluvremenu

G II0-1        Gost postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu

G II1+        Gost postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

G II1        Gost postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu

G II1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu

G II2+        Gost postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

G II3+        Gost postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu

Gost Uk. Golova Komb.

G I0-1&II0-1        Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

G I0-1&II0-2        Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

G I0-2&II0-1        Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

G I0-2&II0-2        Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

G I1+&II1+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

G I1+&II2+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

G I2+&II1+        Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

G I2+&II2+        Gost postiže 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu

G I1+&2+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču

G I1+&3+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču

G I2+&3+        Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču

Oba Tima Daju Gol

GG        Oba tima postižu minimum po gol na meču

NG        Barem jedan tim ne postiže gol na meču

2GG        Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču

2NG        Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču

IGG        Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

ING        Barem jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu

IIGG        Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

IING        Barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu

ING&IING        Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i ne postiže gol u drugom poluvremenu

ING&IIGG        Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

IGG&IING        Oba tima postižu minimum po gol u prvom i barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu

IGG&IIGG        Oba tima postižu minimum po gol u prvom i u drugom poluvremenu

Soccer Kombinacije

GG&3+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

GG&2-3        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

GG&4+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

GG&I1+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

GG&I1-2        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

GG&I2+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

GG&II1+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

GG&II2+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

GG&I1+II1+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

GG&D2+        Oba tima postižu minimum po gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

GG&G2+        Oba tima postižu minimum po gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču

IGG&3+        Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

IGG&4+        Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

IGG&I3+        Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu

IIGG&3+        Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

IIGG&4+        Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

IIGG&II3+        Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu

1X&0-2        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču

1X&0-3        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1X&2+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

1X&2-3        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

1X&2-4        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

1X&2-5        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

1X&2-6        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

1X&3+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

1X&3-5        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

1X&3-6        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

1X&4+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

1X&4-6        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

1X&I0-1        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol.

1X&I1-2        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

1X&I1+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

1X&I2+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol.

1X&I1+II1+        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

1X&GG        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču

1X&0-2        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču

1X&0-3        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1X&2+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

1X&2-3        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

12&2-4        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

12&2-5        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

12&2-6        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

12&3+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

12&3-5        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

12&3-6        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

12&4+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

12&4-6        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

12&I0-1        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu

12&I1-2        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

12&I1+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

12&I2+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

12&I1+II1+        Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

12&GG        Domaćin ili gost pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču

X2&0-2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču

X2&0-3        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču

X2&2+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

X2&2-3        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

X2&2-4        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

X2&2-5        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

X2&2-6        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

X2&3+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

X2&3-5        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

X2&3-6        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

X2&4+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

X2&4-6        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

X2&I0-1        Gost pobeđuje ili nerešen ishod  i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol.

X2&I1-2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

X2&I1+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

X2&I2+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol.

X2&I1+II1+        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

X2&GG        Gost pobeđuje ili nerešen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču

PG1&2+        Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

PG1&3+        Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

PG1&4+        Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

PG1&GG        Domaćin postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču

PG1&D2+        Domaćin postiže prvi gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

PG2&2+        Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

PG2&3+        Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

PG2&4+        Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

PG2&GG        Gost postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču

PG2&D2+        Gost postiže prvi gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču

1&0-2        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču

1&0-3        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1&2+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

1&2-3        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

1&2-4        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

1&2-5        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

1&2-6        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

1&3+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

1&3-4        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

1&3-5        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

1&3-6        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

1&4+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

1&4-5        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

1&4-6        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

1&5+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

1&I1-2        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

1&I1+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

1&II1+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

1&I2+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

1&II2+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

1&I1+II1+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

1&D2-3        Domaćin pobeđuje i postiže 2 ili 3 gola na meču

1&D3+        Domaćin pobeđuje i postiže najmanje 3 gola na meču

1&GG        Domaćin pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču

1&IGG        Domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

1&IIGG        Domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

1&PG1        Domaćin pobeđuje i postiže prvi gol na meču

1&PG2        Domaćin pobeđuje i gost postiže prvi gol na meču

1&I

1&I=II        Domaćin pobeđuje na meču i u prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova

1&I>II        Domaćin pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu

X&0-2        Nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču

X&2+        Nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

X&PG1        Nerešen ishod i domaćin postiže prvi gol na meču

X&PG2        Nerešen ishod i gost postiže prvi gol na meču

2&0-2        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču

2&0-3        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

2&2+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

2&2-3        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

2&2-4        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

2&2-5        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

2&2-6        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

2&3+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

2&3-4        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

2&3-5        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

2&3-6        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

2&4+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

2&4-5        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

2&4-6        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

2&5+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2&I1-2        Gost pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

2&I1+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

2&II1+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

2&I2+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

2&II2+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

2&I1+II1+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

2&G2-3        Gost pobeđuje i postiže 2 ili 3 gola na meču

2&G3+        Gost pobeđuje i postiže najmanje 3 gola na meču

2&GG        Gost pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču

2&IGG        Gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

2&IIGG        Gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

2&PG1        Gost pobeđuje i domaćin postiže prvi gol na meču

2&PG2        Gost pobeđuje i postiže prvi gol na meču

2&I

2&I=II        Gost pobeđuje na meču i u prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova

2&I>II        Gost pobeđuje na meču i u prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu

1-1&0-2        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču

1-1&0-3        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1-1&2+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

1-1&2-3        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

1-1&2-4        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

1-1&2-5        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

1-1&2-6        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

1-1&3+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

1-1&3-4        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

1-1&3-5        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

1-1&3-6        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

1-1&4+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

1-1&4-5        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

1-1&4-6        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

1-1&5+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

1-1&II1+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

1-1&I2+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

1-1&II2+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom pol.

1-1&HP1        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču sa minimum 2 gola razlike

1-1&D2-3        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže 2 ili 3 gola na meču

1-1&D3+        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže najmanje 3 gola na meču

1-1&NG        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i barem jedan tim ne postiže gol na meču

1-1&GG        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

1-1&IGG        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

1-1&IIGG        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

1-1&I

1-1&I=II        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom i u drugom pol. biće postignut isti broj golova

1-1&I>II        Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto više golova nego u drugom pol.

1-2&5+        Domaćin vodi na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

X-1&0-2        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču

X-1&0-3        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

X-1&2+        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

X-1&2-3        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

X-1&2-4        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

X-1&2-5        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

X-1&2-6        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

X-1&3+        Neresen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

X-1&3-4        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

X-1&3-5        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

X-1&3-6        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

X-1&4+        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

X-1&I2+        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol.

X-1&II2+        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom pol.

X-1&HP1        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču sa minimum 2 gola razlike

X-1&GG        Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

X-X&0-2        Nerešen ishod na poluvremenu i na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču

X-X&2+        Nerešen ishod na poluvremenu i na meču i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

X-2&0-2        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču

X-2&0-3        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

X-2&2+        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

X-2&2-3        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

X-2&2-4        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

X-2&2-5        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

X-2&2-6        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

X-2&3+        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

X-2&3-4        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

X-2&3-5        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

X-2&3-6        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

X-2&4+        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

X-2&I2+        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

X-2&II2+        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

X-2&HP1        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču sa minimum 2 gola razlike

X-2&GG        Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

2-1&5+        Gost vodi na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2-2&0-2        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 2 na meču

2-2&0-3        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

2-2&2+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

2-2&2-3        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

2-2&2-4        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

2-2&2-5        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

2-2&2-6        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

2-2&3+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

2-2&3-4        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

2-2&3-5        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

2-2&3-6        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

2-2&4+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

2-2&4-5        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

2-2&4-6        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

2-2&5+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2-2&II1+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

2-2&I2+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol.

2-2&II2+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom pol.

2-2&HP1        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i sa minimum 2 gola razlike

2-2&G2-3        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže 2 ili 3 gola na meču

2-2&G3+        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i postiže najmanje 3 gola na meču

2-2&NG        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i barem jedan tim ne postiže gol na meču

2-2&GG        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

2-2&IGG        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

2-2&IIGG        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

2-2&I

2-2&I=II        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom i u drugom pol. biće postignut isti broj golova

2-2&I>II        Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču i u prvom pol. biće postignuto više golova nego u drugom pol.

Soccer Šansa

I1v1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu ili na meču

IXvX        Nerešen ishod u prvom poluvremenu ili na meču

I2v2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu ili na meču

1v3+        Domaćin pobeđuje ili ukupno golova biće najmanje 3 na meču

Xv3+        Nerešen ishod ili ukupno golova biće najmanje 3 na meču

2v3+        Gost pobeđuje pobeđuje ili ukupno golova biće najmanje 3 na meču

I2+vII2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom ili najmanje 2 u drugom poluvremenu

I2+v4+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu ili najmanje 4 na meču

GGv3+        Oba tima postižu minimum po gol ili ukupno golova biće najmanje 3 na meču

IGGvIIGG        Oba tima postižu minimum po gol u prvom ili minimum po gol u drugom poluvremenu

15 min Konačni Ishod

0-15 KI 1        Domaćin pobeđuje u prvih 15 minuta meča

0-15 KI X        Nerešen ishod u prvih 15 minuta meča

0-15 KI 2        Gost pobeđuje u prvih 15 minuta meča

15 min Uk. Golova

0-15 UG 0        Nema golova u prvih 15 minuta meča

0-15 UG 1        Ukupno golova biće tačno 1 u prvih 15 minuta meča

0-15 UG 1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 15 minuta meča

0-15 UG 2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvih 15 minuta meča

15 min 0-15m/16m-Ipol.

0-15 0&1+        Nema golova u prvih 15 minuta i ukupno golova od 16. minuta do kraja prvog poluvremena biće najmanje 1

0-15 0&2+        Nema golova u prvih 15 minuta i ukupno golova od 16. minuta do kraja prvog poluvremena biće najmanje 2

0-15 1+&0        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 15 minuta i nema golova od 16. minuta do kraja prvog poluvremena

0-15 1+&1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 15 minuta i uk. golova od 16. minuta do kraja prvog pol. biće najmanje 1

0-15 1+&2+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 15 minuta i uk. golova od 16. minuta do kraja prvog pol. biće najmanje 2

30 min Konačni Ishod

0-30 KI 1        Domaćin pobeđuje u prvih 30 minuta meča

0-30 KI X        Nerešen ishod u prvih 30 minuta meča

0-30 KI 2        Gost pobeđuje u prvih 30 minuta meča

30 min Uk. Golova

0-30 UG 0        Nema golova u prvih 30 minuta meča

0-30 UG 1        Ukupno golova biće tačno 1 u prvih 30 minuta meča

0-30 UG 1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 30 minuta meča

0-30 UG 2+        Ukupno golova biće najviše 1 u prvih 30 minuta meča

0-30 GG        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvih 30 minuta meča

0-30 UG 0-1        Oba tima postižu minimum po gol u prvih 30 minuta meča

30 min 0-30m/31-Ipol.

0-30 0&1+        Nema golova u prvih 30 minuta i ukupno golova od 31. minuta do kraja prvog poluvremena biće najmanje 1

0-30 1+&0        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 30 minuta i nema golova od 31. minuta do kraja prvog poluvremena

0-30 1+&1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvih 30 minuta i uk. golova od 31. minuta do kraja prvog pol. biće najmanje 1

0-30 2+&0        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvih 30 minuta i nema golova od 31. minuta do kraja prvog poluvremena

0-30 2+&1+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvih 30 minuta i uk. golova od 31. minuta do kraja prvog pol. biće najmanje 1

Tačan Rezultat

TR 1:0        Tačan rezultat meča biće 1:0

TR 2:0        Tačan rezultat meča biće 2:0

TR 2:1        Tačan rezultat meča biće 2:1

TR 3:0        Tačan rezultat meča biće 3:0

TR 3:1        Tačan rezultat meča biće 3:1

TR 3:2        Tačan rezultat meča biće 3:2

TR 4:0        Tačan rezultat meča biće 4:0

TR 4:1        Tačan rezultat meča biće 4:1

TR 4:2        Tačan rezultat meča biće 4:2

TR 4:3        Tačan rezultat meča biće 4:3

TR 0:0        Tačan rezultat meča biće 0:0

TR 1:1        Tačan rezultat meča biće 1:1

TR 2:2        Tačan rezultat meča biće 2:2

TR 3:3        Tačan rezultat meča biće 3:3

TR 4:4        Tačan rezultat meča biće 4:4

TR 0:1        Tačan rezultat meča biće 0:1

TR 0:2        Tačan rezultat meča biće 0:2

TR 1:2        Tačan rezultat meča biće 1:2

TR 0:3        Tačan rezultat meča biće 0:3

TR 1:3        Tačan rezultat meča biće 1:3

TR 2:3        Tačan rezultat meča biće 2:3

TR 0:4        Tačan rezultat meča biće 0:4

TR 1:4        Tačan rezultat meča biće 1:4

TR 2:4        Tačan rezultat meča biće 2:4

TR 3:4        Tačan rezultat meča biće 3:4

I Pol. Tačan Rezultat

TR Ipol 1:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:0

TR Ipol 2:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:0

TR Ipol 2:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:1

TR Ipol 3:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:0

TR Ipol 3:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:1

TR Ipol 3:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:2

TR Ipol 0:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:0

TR Ipol 1:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:1

TR Ipol 2:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:2

TR Ipol 3:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:3

TR Ipol 0:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:1

TR Ipol 0:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:2

TR Ipol 1:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:2

TR Ipol 0:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:3

TR Ipol 1:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:3

TR Ipol 2:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:3

Soccer TIP12

ST12 1        Domaćin pobeđuje na meču

ST12 2        Gost pobeđuje na meču

ST12 2+        Ukupno golova biće najmanje 2 na meču

ST12 3+        Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

ST12 GG        Oba tima postižu minimum po gol na meču

 

KLAĐENjE KOŠARKA

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Konačni Ishod reg. deo

reg 1        Domaćin pobeđuje u regularnom delu meča (eventualno odigrani produžeci se ne računaju)

reg X        Nerešen ishod u regularnom delu meča (eventualno odigrani produžeci se ne računaju)

reg 2        Gost pobeđuje u regularnom delu meča (eventualno odigrani produžeci se ne računaju)

Hendikep Poena

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

Domaćin Uk. Poena

D |-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice na meču

D |+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice na meču

Gost Uk. Poena

G |-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice na meču

G |+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice na meču

Oba tima Postižu

OtP |-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj poena od postavljene granice na meču

OtP |+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj poena od postavljene granice na meču

Par/Nepar

Par        Ukupan broj postignutih poena biće paran na meču

Nepar        Ukupan broj postignutih poena biće neparan na meču

Ukupno poena najefikasnije četvrtine

|-|        Ukupno poena najefikasnije četvrtine biće manji od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena najefikasnije četvrtine biće veći od postavljene granice na meču

Ukupno poena najneefikasnije četvrtine

|-|        Ukupno poena najneefikasnije četvrtine biće manji od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena najneefikasnije četvrtine biće veći od postavljene granice na meču

Domaćin Opseg Pobede

D 1-5        Domaćin pobeđuje sa 1,2,3,4 ili 5 poena razlike na meču

D 6-10        Domaćin pobeđuje sa 6,7,8,9 ili 10 poena razlike na meču

D 11-15        Domaćin pobeđuje sa 11,12,13,14 ili 15 poena razlike na meču

D 16-20        Domaćin pobeđuje sa 16,17,18,19 ili 20 poena razlike na meču

D 21-25        Domaćin pobeđuje sa 21,22,23,24 ili 25 poena razlike na meču

D 26+        Domaćin pobeđuje sa 26 ili više poena razlike na meču

Gost Opseg Pobede

G 1-5        Gost pobeđuje sa 1,2,3,4 ili 5 poena razlike na meču

G 6-10        Gost pobeđuje sa 6,7,8,9 ili 10 poena razlike na meču

G 11-15        Gost pobeđuje sa 11,12,13,14 ili 15 poena razlike na meču

G 16-20        Gost pobeđuje sa 16,17,18,19 ili 20 poena razlike na meču

G 21-25        Gost pobeđuje sa 21,22,23,24 ili 25 poena razlike na meču

G 26+        Gost pobeđuje sa 26 ili više poena razlike na meču

Kombinacije

1&|-|        Domaćin pobeđuje i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

1&|+|        Domaćin pobeđuje i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

2&|-|        Gost pobeđuje i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

2&|+|        Gost pobeđuje i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

H1&|-|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

H1&|+|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

H2&|-|        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

H2&|+|        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

I Poluvreme

Ipol 1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

Ipol X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu

Ipol 2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

I Poluvreme Hendikep

Ipol H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena u prvom poluvremenu

Ipol H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena u prvom poluvremenu

I Poluvreme Uk. Poena

Ipol |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Domacin Uk Poena

Ipol D|-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol D|+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Gost Uk Poena

Ipol G|-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol G|+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Oba tima Postižu

Ipol OtP|-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol OtP|+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj poena od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Par/Nepar

Ipol Par        Ukupan broj postignutih poena biće paran u prvom poluvremenu

Ipol Nepar        Ukupan broj postignutih poena biće neparan u prvom poluvremenu

Kombinacije I Pol.

Ip1&Ip|-|        Domaćin pobeđuje u prvom poluvrmenu i ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip1&Ip|+|        Domaćin pobeđuje u prvom poluvrmenu i ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom poluvrmenu

Ip2&Ip|-|        Gost pobeđuje u prvom poluvrmenu i ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom poluvrmenu

Ip2&Ip|+|        Gost pobeđuje u prvom poluvrmenu i ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom poluvrmenu

IpH1&Ip|-|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvom pol. i uk. poena biće manje od postavljene granice u prvom pol.

IpH1&Ip|+|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvom pol. i uk. poena biće više od postavljene granice u prvom pol.

IpH2&Ip|-|        Gost pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvom pol. i uk. poena biće manje od postavljene granice u prvom pol.

IpH2&Ip|+|        Gost pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvom pol. i uk. poena biće više od postavljene granice u prvom pol.

I Četvrtina

Ičet 1        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini

Ičet X        Nerešen ishod u prvoj četvrtini

Ičet 2        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini

I Četvrtina Hendikep

Ičet H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena u prvoj četvrtini

Ičet H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena u prvoj četvrtini

I Četvrtina Uk. Poena

Ičet |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ičet |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u prvoj četvrtini

I Čet. Domaćin Uk Poena

Ičet D|-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ičet D|+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini

I Čet. Gost Uk Poena

Ičet G|-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ičet G|+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini

I Čet. Oba tima Postižu

Ičet OtP |-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini.

Ičet OtP |+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj poena od postavljene granice u prvoj četvrtini.

I Čet. Par/Nepar

Ičet Par        Ukupan broj postignutih poena biće paran u prvoj četvrtini

Ičet Nepar        Ukupan broj postignutih poena biće neparan u prvoj četvrtini

Kombinacije I Čet.

Ič1&Ič|-|        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ič1&Ič|+|        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i ukupno poena biće više od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ič2&Ič|-|        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvoj četvrtini

Ič2&Ič|+|        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i ukupno poena biće više od postavljene granice u prvoj četvrtini

IčH1&Ič|-|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvoj čet. i uk. poena biće manje od postavljene granice u prvoj čet.

IčH1&Ič|+|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvoj čet. i uk. poena biće više od postavljene granice u u prvoj čet.

IčH2&Ič|-|        Gost pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvoj čet. i uk. poena biće manje od postavljene granice u prvoj čet.

IčH2&Ič|+|        Gost pobeđuje uz uračunat hen. poena u prvoj čet. i uk. poena biće više od postavljene granice u prvoj čet.

Prvi Minut

1.min 1        Domaćin pobeđuje u prvom minutu meča (00:00:00 - 00:00:59)

1.min X        Nerešen ishod u prvom minutu meča (00:00:00 - 00:00:59)

1.min 2        Gost pobeđuje u prvom minutu meča (00:00:00 - 00:00:59)

Prvi Minut Uk. Poena

1.min |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom minutu meča (00:00:00 - 00:00:59)

1.min |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom minutu meča  (00:00:00 - 00:00:59)

1.min |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom minutu meča (00:00:00 - 00:00:59)

1.min |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom minutu meča  (00:00:00 - 00:00:59)

Poluvreme/Kraj

PK 1-1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču

PK 1-2        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK X-1        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK X-2        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK 2-1        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK 2-2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču

Četvrtina/Kraj

ČK 1-1        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču

ČK 1-2        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i gost pobeđuje na meču

ČK X-1        Nerešen ishod u prvoj četvrtini i domaćin pobeđuje na meču

ČK X-2        Nerešen ishod u prvoj četvrtini i gost pobeđuje na meču

ČK 2-1        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i domaćin pobeđuje na meču

ČK 2-2        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču

Prvi Minut/Kraj

MK 1-1        Domaćin pobeđuje u prvom minutu meča i na meču

MK 1-2        Domaćin pobeđuje u prvom minutu meča i gost pobeđuje na meču

MK X-1        Nerešen ishod u prvom minutu meča i domaćin pobeđuje na meču

MK X-2        Nerešen ishod u prvom minutu meča i gost pobeđuje na meču

MK 2-1        Gost pobeđuje u prvom minutu meča i domaćin pobeđuje na meču

MK 2-2        Gost pobeđuje u prvom minutu meča i na meču

Kombinacije PK

PK 1-1&|-|        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

PK 1-1&|+|        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

PK 1-2&|-|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. poena biće manje od postavljene granice na meču

PK 1-2&|+|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. poena biće više od postavljene granice na meču

PK 2-1&|-|        Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. poena biće manje od postavljene granice na meču

PK 2-1&|+|        Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. poena biće više od postavljene granice na meču

PK 2-2&|-|        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

PK 2-2&|+|        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

ČK 1-1&|-|        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

ČK 1-1&|+|        Domaćin pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

ČK 1-2&|-|        Domaćin pobeđuje u prvoj čet. i gost pobeđuje na meču i uk. poena biće manje od postavljene granice na meču

ČK 1-2&|+|        Domaćin pobeđuje u prvoj čet. i gost pobeđuje na meču i uk. poena biće više od postavljene granice na meču

ČK 2-1&|-|        Gost pobeđuje u prvoj čet. i domaćin pobeđuje na meču i uk. poena biće manje od postavljene granice na meču

ČK 2-1&|+|        Gost pobeđuje u prvoj čet. i domaćin pobeđuje na meču i uk. poena biće više od postavljene granice na meču

ČK 2-2&|-|        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču i ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

ČK 2-2&|+|        Gost pobeđuje u prvoj četvrtini i na meču i ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

Dupla Pobeda

DP1        Domaćin pobeđuje u oba poluvremena

DP2        Gost pobeđuje u oba poluvremena

Preokret na Meču

Prk DA        Tim koji gubi na poluvremenu će pobediti na meču

Prk NE        Tim koji vodi na poluvremenu će pobediti na meču

Pada Više Poena

VP I>II        U prvom poluvremenu biće postignuto više poena nego u drugom poluvremenu

VP I=II        U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj poena

VP I

Najefikasnija Četvrtina

nč Ičet        Ukupan broj poena u prvoj četvrtini biće veći od ukupnog broja poena ostalih četvrtina pojedinačno

nč IIčet        Ukupan broj poena u drugoj četvrtini biće veći od ukupnog broja poena ostalih četvrtina pojedinačno

nč IIIčet        Ukupan broj poena u trecoj četvrtini biće veći od ukupnog broja poena ostalih četvrtina pojedinačno

nč IVčet        Ukupan broj poena u četvrtoj četvrtini biće veći od ukupnog broja poena ostalih četvrtina pojedinačno

nč 2+        Ukupan broj najviše postignutih poena u dve ili više četvrtina biće isti

 

KLAĐENjE TENIS

Konačni Ishod

KI 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

KI 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

Hendikep Setova

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep setova na meču

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep setova na meču

Hednikep Gemova

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova na meču

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova na meču

Ukupno Gemova

|-|        Ukupno gemova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno gemova biće više od postavljene granice na meču

Domaćin Uk. Gemova

D|-|        Prvonavedeni takmičar osvaja manji broj gemova od postavljene granice na meču

D|+|        Prvonavedeni takmičar osvaja veći broj gemova od postavljene granice na mecu

Gost Uk. Gemova

G|-|        Drugonavedeni takmičar osvaja manji broj gemova od postavljene granice na meču

G|+|        Drugonavedeni takmičar osvaja veći broj gemova od postavljene granice na meču

Ukupno Setova

US 2        Ukupno setova na meču biće tačno 2

US 3        Ukupno setova na meču biće tačno 3

US 4        Ukupno setova na meču biće tačno 4

US 5        Ukupno setova na meču biće tačno 5

US 3-4        Ukupno setova na meču biće 3 ili 4

US 4-5        Ukupno setova na meču biće 4 ili 5

Tačan Rezultat

TR 2:0        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:0 u setovima

TR 2:1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:1 u setovima

TR 1:2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 1:2 u setovima

TR 0:2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 0:2 u setovima

TR 3:0        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:0 u setovima

TR 3:1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:1 u setovima

TR 3:2        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:2 u setovima

TR 2:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:3 u setovima

TR 1:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 1:3 u setovima

TR 0:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 0:3 u setovima

Tie-Break

TB DA        "Tie-Break"  će se odigrati na meču

TB NE        "Tie-Break"  se neće odigrati na meču

Par/Nepar Gemova

Par        Paran broj gemova na meču

Nepar        Neparan broj gemova na meču

I Set

Iset 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu

Iset 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu

I Set Hendikep Gemova

Iset H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova u prvom setu

Iset H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova u prvom setu

I Set Ukupno Gemova

Iset|-|        Ukupno gemova biće manje od postavljene granice u prvom setu

Iset |+|        Ukupno gemova biće više od postavljene granice u prvom setu

Iset 6-7        Ukupno gemova u prvom setu biće 6 ili 7

Iset 6-8        Ukupno gemova u prvom setu biće 6,7 ili 8

Iset 6-9        Ukupno gemova u prvom setu biće 6,7,8 ili 9

Iset 7-8        Ukupno gemova u prvom setu biće 7 ili 8

Iset 7-9        Ukupno gemova u prvom setu biće 7,8 ili 9

Iset 7-10        Ukupno gemova u prvom setu biće 7,8,9 ili 10

Iset 8-9        Ukupno gemova u prvom setu biće 8 ili 9

Iset 8-10        Ukupno gemova u prvom setu biće 8,9 ili 10

Iset 8-12        Ukupno gemova u prvom setu biće 8,9,10 ili 12

Iset 9-10        Ukupno gemova u prvom setu biće 9 ili 10

Iset 9-12        Ukupno gemova u prvom setu biće 9,10 ili 12

Iset 9-13        Ukupno gemova u prvom setu biće 9,10,12 ili 13

Iset 10-12        Ukupno gemova u prvom setu biće 10 ili 12

Iset 10-13        Ukupno gemova u prvom setu biće 10,12 ili 13

Iset 12-13        Ukupno gemova u prvom setu biće 12 ili 13

I Set Tačan Rezultat

Iset 6:0        Tačan rezultat prvog seta biće 6:0

Iset 6:1        Tačan rezultat prvog seta biće 6:1

Iset 6:2        Tačan rezultat prvog seta biće 6:2

Iset 6:3        Tačan rezultat prvog seta biće 6:3

Iset 6:4        Tačan rezultat prvog seta biće 6:4

Iset 7:5        Tačan rezultat prvog seta biće 7:5

Iset 7:6        Tačan rezultat prvog seta biće 7:6

Iset 6:7        Tačan rezultat prvog seta biće 6:7

Iset 5:7        Tačan rezultat prvog seta biće 5:7

Iset 4:6        Tačan rezultat prvog seta biće 4:6

Iset 3:6        Tačan rezultat prvog seta biće 3:6

Iset 2:6        Tačan rezultat prvog seta biće 2:6

Iset 1:6        Tačan rezultat prvog seta biće 1:6

Iset 0:6        Tačan rezultat prvog seta biće 0:6

I Set Par/Nepar Gemova

Par        Paran broj gemova u prvom setu

Nepar        Neparan broj gemova u prvom setu

I Set/Meč

1-1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i pobeđuje na meču

1-2        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

2-1        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

2-2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i pobeđuje na meču

Kombinacije

1&|-|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće manje od postavljene granice na meču

1&|+|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće više od postavljene granice na meču

2&|-|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće manje od postavljene granice na meču

2&|+|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće više od postavljene granice na meču

1&Is|-|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće manje od postavljene granice u prvom setu

1&Is|+|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće više od postavljene granice u prvom setu

2&Is|-|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće manje od postavljene granice u prvom setu

2&Is|+|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču i ukupno gemova biće više od postavljene granice u prvom setu

1-1&Is|-|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u 1. setu i  na meču i uk. gemova biće manje od postavljene granice u 1. setu

1-1&Is|+|        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u 1. setu i na meču i uk. gemova biće više od postavljene granice u 1. setu

2-2&Is|-|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u 1. setu i na meču i uk. gemova biće manje od postavljene granice u 1. setu

2-2&Is|+|        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u 1. setu i na meču i uk. gemova biće više od postavljene granice u 1. setu

 

 

KLAĐENjE RUKOMET

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Dupla Šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje na meču

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

X No Bet

XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

Hendikep Golova

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

Domaćin Uk. Golova

D |-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

D |+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

Gost Uk. Golova

G |-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

G |+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

Oba tima Postižu

OtP |-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

OtP |+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice na meču

Par/Nepar

Par        Ukupan broj postignutih golova biće paran na meču

Nepar        Ukupan broj postignutih golova biće neparan na meču

Kombinacije

1&|-|        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

1&|+|        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

2&|-|        Gost pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

2&|+|        Gost pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

H1&|-|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

H1&|+|        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

H2&|-|        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

H2&|+|        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

I Poluvreme

Ipol 1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

Ipol X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu

Ipol 2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

I Poluvreme Hendikep

Ipol H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova u prvom poluvremenu

Ipol H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova u prvom poluvremenu

I Poluvreme Uk. Golova

Ipol |-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol |+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Domaćin Uk Golova

Ipol D|-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol D|+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Gost Uk Golova

Ipol G|-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol G|+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

I Pol. Oba tima Postižu

Ipol OtP|-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu.

Ipol OtP|+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu.

II Poluvreme

Ipol 1        Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu

Ipol X        Nerešen ishod u drugom poluvremenu

Ipol 2        Gost pobeđuje u drugom poluvremenu

II Poluvreme Hendikep

Ipol H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova u drugom poluvremenu

Ipol H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova u drugom poluvremenu

II Poluvreme Uk. Golova

Ipol |-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u drugom poluvremenu

Ipol |+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u drugom poluvremenu

II Pol. Domaćin Uk Golova

Ipol D|-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

Ipol D|+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

II Pol. Gost Uk Golova

Ipol G|-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

Ipol G|+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

II Pol. Oba tima Postižu

Ipol OtP|-|        Barem jedan tim ne postiže manji broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

Ipol OtP|+|        Oba tima pojedinačno postižu veći broj golova od postavljene granice u drugom poluvremenu

Poluvreme/Kraj

PK 1-1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču

PK 1-X        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 1-2        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK X-1        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK X-X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK X-2        Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

PK 2-1        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

PK 2-X        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

PK 2-2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na meču

Kombinacije PK

PK 1-1&|-|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

PK 1-1&|+|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

PK 1-2&|-|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. golova biće manje od postavljene granice na meču

PK 1-2&|+|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i gost pobeđuje na meču i uk. golova biće više od postavljene granice na meču

PK 2-1&|-|        Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. golova biće manje od postavljene granice na meču

PK 2-1&|+|        Gost pobeđuje u prvom pol. i domaćin pobeđuje na meču i uk. golova biće više od postavljene granice na meču

PK 2-2&|-|        Gost pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

PK 2-2&|+|        Gost pobeđuje u prvom pol. i na meču i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

Dupla Pobeda

DP1        Domaćin pobeđuje u oba poluvremena

DP2        Gost pobeđuje u oba poluvremena

Pada Više Golova

VP I>II        U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu

VP I=II        U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova

VP I

 

KLAĐENjE HOKEJ

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Dupla Šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje na meču

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

I Period

I1        Domaćin pobeđuje u prvom periodu

IX        Nerešen ishod u prvom periodu

I2        Gost pobeđuje u prvom periodu

I Per. Dupla Šansa

I 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom periodu

I 12        Domaćin ili gost pobeđuje u prvom periodu

I X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom periodu

Period/Kraj

PK 1-1        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču

PK 1-X        Domaćin vodi u prvom periodu i nerešen ishod na meču

PK 1-2        Domaćin vodi u prvom periodu i gost pobeđuje na meču

PK X-1        Nerešen ishod u prvom periodu i domaćin pobeđuje na meču

PK X-X        Nerešen ishod u prvom periodu i na meču

PK X-2        Nerešen ishod u prvom periodu i gost pobeđuje na meču

PK 2-1        Gost vodi u prvom periodu i domaćin pobeđuje na meču

PK 2-X        Gost vodi u prvom periodu i nerešen ishod na meču

PK 2-2        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču

Hendikep Pobeda (HP)

HP1        Domaćin pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču

HP2        Gost pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču

Hendikep Pobeda (HH)

HH1        Domaćin pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču

HH2        Gost pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču

Super Pobeda

SP 1        Domaćin pobeđuje i gost ne postiže gol na meču

SP 2        Gost pobeđuje i domaćin ne postiže gol na meču

X No Bet

XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

Ukupno Golova

UG 0-1        Ukupno golova biće najviše 1 na meču

UG 0-2        Ukupno golova biće najviše 2 na meču

UG 0-3        Ukupno golova biće najviše 3 na meču

UG 0-4        Ukupno golova biće najviše 4 na meču

UG 0-5        Ukupno golova biće najviše 5 na meču

UG 0-6        Ukupno golova biće najviše 6 na meču

UG 0-7        Ukupno golova biće najviše 7 na meču

UG 2+        Ukupno golova biće najmanje 2 na meču

UG 3+        Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

UG 4+        Ukupno golova biće najmanje 4 na meču

UG 5+        Ukupno golova biće najmanje 5 na meču

UG 6+        Ukupno golova biće najmanje 6 na meču

UG 7+        Ukupno golova biće najmanje 7 na meču

UG 8+        Ukupno golova biće najmanje 8 na meču

UG 2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

UG 2-4        Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

UG 2-5        Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

UG 2-6        Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

UG 3-4        Ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

UG 3-5        Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

UG 3-6        Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

UG 4-5        Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

UG 4-6        Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

UG 4-7        Ukupno golova biće 4, 5,6 ili 7 na meču

UG 5-6        Ukupno golova biće 5 ili 6 na meču

UG 5-7        Ukupno golova biće 5,6 ili 7 na meču

UG 5-8        Ukupno golova biće 5,6,7 ili 8 na meču

UG 6-7        Ukupno golova biće 6 ili 7 na meču

UG 6-8        Ukupno golova biće 6,7 ili 8 na meču

UG 7-8        Ukupno golova biće 7 ili 8 na meču

I Per. Uk. Golova

Iper 0        Nema golova u prvom periodu

Iper 0-1        Ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu

Iper 0-2        kupno golova biće najviše 2 u prvom periodu

Iper 0-3        kupno golova biće najviše 3 u prvom periodu

Iper 1+        Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom periodu

Iper 2+        Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom periodu

Iper 3+        Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom periodu

Iper 4+        Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom periodu

Iper 1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom periodu

Iper 1-3        Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom periodu

Iper 2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom periodu

Iper 2-4        Ukupno golova biće 2,3 ili 4 u prvom periodu

Iper 3-4        Ukupno golova biće 3 ili 4 u prvom periodu

Domaćin Ukupno Golova

D 0        Domaćin ne postiže gol na meču

D 0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol na meču

D 0-2        Domaćin postiže najviše 2 gola na meču

D 0-3        Domaćin postiže najviše 3 gola na meču

D 1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču

D 2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

D 3+        Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču

D 4+        Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču

D 1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču

D 1-3        Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

D 2-3        Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču

D 2-4        Domaćin postiže 2,3 ili 4 gola na meču

D 3-4        Domaćin postiže 3 ili 4 gola na meču

I Per. Domaćin Uk. Golova

D I0        Domaćin ne postiže gol u prvom periodu

D I0-1        Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom periodu

D I0-2        Domaćin postiže najviše 2 gol u prvom periodu

D I1+        Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom periodu

D I2+        Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom periodu

D I3+        Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom periodu

D I1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom periodu

D I2-3        Domaćin postiže 2 ili 3 gola u prvom periodu

Gost Ukupno Golova

G 0        Gost ne postiže gol na meču

G 0-1        Gost postiže najviše 1 gol na meču

G 0-2        Gost postiže najviše 2 gola na meču

G 0-3        Gost postiže najviše 3 gola na meču

G 1+        Gost postiže najmanje 1 gol na meču

G 2+        Gost postiže najmanje 2 gola na meču

G 3+        Gost postiže najmanje 3 gola na meču

G 4+        Gost postiže najmanje 4 gola na meču

G 1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola na meču

G 1-3        Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

G 2-3        Gost postiže 2 ili 3 gola na meču

G 2-4        Gost postiže 2,3 ili 4 gola na meču

G 3-4        Gost postiže 3 ili 4 gola na meču

I Per. Gost Uk. Golova

G I0        Gost ne postiže gol u prvom periodu

G I0-1        Gost postiže najviše 1 gol u prvom periodu

G I0-2        Gost postiže najviše 2 gol u prvom periodu

G I1+        Gost postiže najmanje 1 gol u prvom periodu

G I2+        Gost postiže najmanje 2 gola u prvom periodu

G I3+        Gost postiže najmanje 3 gola u prvom periodu

G I1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom periodu

G I2-3        Gost postiže 2 ili 3 gola u prvom periodu

Oba Tima Daju Gol

GG        Oba tima postižu minimum po gol na meču

NG        Barem jedan tim ne postiže gol na meču

2GG        Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču

2NG        Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču

3GG        Oba tima postižu minimum po 3 gola na meču

3NG        Barem jedan tim ne postiže 3 gola na meču

IGG        Oba tima postižu minimum po gol u prvom periodu

ING        Barem jedan tim ne postiže gol u prvom periodu

Soccer Kombinacije

GG&3+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

GG&4+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

GG&5+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

GG&6+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

2GG&5+        Oba tima postižu minimum po 2 gola i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2GG&6+        Oba tima postižu minimum po 2 gola i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

1&0-3        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1&0-4        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 4 na meču

1&0-5        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 5 na meču

1&3+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

1&4+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

1&5+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

1&6+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

1&I0-1        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu

1&I1+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom periodu

1&I2+        Domaćin pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom periodu

1&D3+        Domaćin pobeđuje i domaćin postiže najmanje 3 gola na meču

1&GG        Domaćin pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču

1&IGG        Domaćin pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom periodu

2&0-3        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

2&0-4        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 4 na meču

2&0-5        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 5 na meču

2&3+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

2&4+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

2&5+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2&6+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

2&I0-1        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu

2&I1+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom periodu

2&I2+        Gost pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom periodu

2&G3+        Gost pobeđuje i gost postiže najmanje 3 gola na meču

2&GG        Gost pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču

2&IGG        Gost pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom periodu

1-1&0-3        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

1-1&0-4        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 4 na meču

1-1&0-5        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 5 na meču

1-1&3+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

1-1&4+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

1-1&5+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

1-1&6+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

1-1&I0-1        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu

1-1&I2+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u u prvom periodu

1-1&D3+        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i domaćin postiže najmanje 3 gola na meču

1-1&GG        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

1-1&IGG        Domaćin vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom periodu

2-2&0-3        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 3 na meču

2-2&0-4        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 4 na meču

2-2&0-5        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 5 na meču

2-2&3+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

2-2&4+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

2-2&5+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 5 na meču

2-2&6+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 6 na meču

2-2&I0-1        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom periodu

2-2&I2+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom periodu

2-2&G3+        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i gost postiže najmanje 3 gola na meču

2-2&GG        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol na meču

2-2&IGG        Gost vodi u prvom periodu i pobeđuje na meču i oba tima postižu minimum po gol u prvom periodu

 

KLAĐENjE ODBOJKA

Konacni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Prvi Set

Iset 1        Domaćin pobeđuje u prvom setu

Iset 2        Gost pobeđuje u prvom setu

Hendikep Setova

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep setova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep setova na meču

Hendikep Poena

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

Ukupno Poena I Set

Iset |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u prvom setu

Iset |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u prvom setu

 

KLAĐENjE BEJZBOL

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Prva Devetina (Iing)

Iing 1        Domaćin pobeđuje u prvom iningu

Iing X        Nerešen ishod u prvom iningu

Iing 2        Gost pobeđuje u prvom iningu

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE VATERPOLO

Konacni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE AMERIČKI FUDBAL ("NFL")

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE RAGBI

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE FUTSAL

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE ODBOJKA NA PESKU

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

 

 

KLAĐENjE FUDBAL NA PESKU

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE "SNOOKER"

Konačni Ishod

KI 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

KI 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE PIKADO

Konačni Ishod

KI 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

KI 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

Hendikep

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

 

KLAĐENjE  BOKS

Konačni Ishod

KI 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

KI 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

 

KLAĐENjE DUELI TIMOVA

 

Igrač tipuje rezultat duela dva tima. Konačan rezultat određuje broj postignutih golova timova u svojim regularnim mečevima.

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje u duelu

KI X        Nerešen ishod u duelu

KI 2        Gost pobeđuje u duelu

Dupla Šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u duelu

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje u duelu

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u duelu

X No Bet

XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

Ukupno Golova

UG 0-2        Ukupno golova biće najviše 2 u duelu

UG 0-3        Ukupno golova biće najviše 3 u duelu

UG 0-4        Ukupno golova biće najviše 4 u duelu

UG 3+        Ukupno golova biće najmanje 3 u duelu

UG 4+        Ukupno golova biće najmanje 4 u duelu

UG 4-6        Ukupno golova biće 4,5 ili 6 u duelu

UG 5+        Ukupno golova biće najmanje 5 u duelu

UG 6+        Ukupno golova biće najmanje 6 u duelu

UG 7+        Ukupno golova biće najmanje 7 u duelu

Soccer Kombinacije

SK 1&4+        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 u duelu

SK 2&4+        Gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 u duelu

Oba Tima Daju Gol

GG        Oba tima postižu minimum po gol u duelu

NG        Barem jedan tim ne postiže gol u duelu

GG&3+        Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 u duelu

 

KLAĐENjE UKUPNO GOLOVA U LIGI

Ukupno Golova

|-|        Zbir golova na mečevima izabrane lige biće manji od postavljene granice

|+|        Zbir golova na mečevima izabrane lige biće veći od postavljene granice

 

UŽIVO KLAĐENjE - FUDBAL

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Dupla Šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje na meču

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

I Poluvreme

Ipol 1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

Ipol X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu

Ipol 2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

Ostatak Meča

ost 1        Domaćin pobeđuje ostatak meča od trenutka uplate tiketa

ost X        Nerešen ishod ostatka meča od trenutka uplate tiketa

ost 2        Gost pobeđuje ostatak meča od trenutka uplate tiketa

Ostatak Poluvremena

Ip ost 1        Domaćin pobeđuje ostatak prvog poluvremena od trenutka uplate tiketa

Ip ost X        Nerešen ishod ostatak prvog poluvremena od trenutka uplate tiketa

Ip ost 2        Gost pobeđuje ostatak prvog poluvremena od trenutka uplate tiketa

Sledeći Gol

SG 1        Domaćin postiže sledeći gol na meču od trenutka uplate tiketa

SG X        Nema sledećeg gola na meču od trenutka uplate tiketa

SG 2        Gost postiže sledeći gol na meču od trenutka uplate tiketa

I Poluvreme Sledeći Gol

Ip SG 1        Domaćin postiže sledeći gol u prvom poluvremenu od trenutka uplate tiketa

Ip SG X        Nema sledećeg gola u prvom poluvremenu od trenutka uplate tiketa

Ip SG 2        Gost postiže sledeći gol u prvom poluvremenu od trenutka uplate tiketa

Ostatak Meča Oba Tima Daju Gol

ost GG        Oba tima postižu minimum po gol u ostatku meča od trenutka uplate tiketa

ost NG        Barem jedan tim ne postiže gol u  ostatku meča od trenutka uplate tiketa

Ostatak Poluvremena Oba Tima Daju Gol

Ip ost GG        Oba tima postižu minimum po gol u ostatku prvog poluvremena od trenutka uplate tiketa

Ip ost NG        Barem jedan tim ne postiže gol u ostatku prvog poluvremena od trenutka uplate tiketa

Ukupno Golova

|-|         Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

UG 1        Ukupno golova biće tačno 1 na meču

UG 2        Ukupno golova biće tačno 2 na meču

UG 3        Ukupno golova biće tačno 3 na meču

UG 4        Ukupno golova biće tačno 4 na meču

UG 5        Ukupno golova biće tačno 5 na meču

UG 6        Ukupno golova biće tačno 6 na meču

UG 1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 na meču

UG 2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

UG 2-4        Ukupno golova biće 2,3 ili 4 na meču

UG 3-4        Ukupno golova biće 3 ili 4 na meču

UG 3-5        Ukupno golova biće 3,4 ili 5 na meču

UG 4-6        Ukupno golova biće 4,5 ili 6 na meču

Prvo Poluvreme Ukupno Golova

Ipol|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ipol UG 0        Neće biti golova u prvom poluvremenu

Ipol UG 1        Ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu

Ipol UG 2        Ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu

Ipol UG 3        Ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu

Ipol UG 1-2        Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

Ipol UG 2-3        Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu

Domaćin Ukupno Golova

D |-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

D |+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

D 0        Domaćin ne postiže gol na meču

D 1        Domaćin postiže tačno 1 gol na meču

D 2        Domaćin postiže tačno 2 gola na meču

D 3        Domaćin postiže tačno 3 gola na meču

D 1-2        Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču

D 2-3        Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču

I Poluvreme Domaćin Uk. Golova

Ip D|-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip D|+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Gost Ukupno Golova

G |-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

G |+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

G 0        Gost ne postiže gol na meču

G 1        Gost postiže tačno 1 gol na meču

G 2        Gost postiže tačno 2 gola na meču

G 3        Gost postiže tačno 3 gola na meču

G 1-2        Gost postiže 1 ili 2 gola na meču

G 2-3        Gost postiže 2 ili 3 gola na meču

I Poluvreme Gost Uk. Golova

Ip G|-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip G|+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u prvom poluvremenu

Pobeda Domaćina i Uk. Golova

KI 1&|-|        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

KI 1&|+|        Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

Pobeda Gosta i Uk. Golova

KI 2&|-|        Gost pobeđuje i ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

KI 2&|+|        Gost pobeđuje i ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

I Pol. Pobeda Domaćina i Uk. Golova

Ipol 1&|-|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i ukupno golova biće manje od postavljene granice u prvom pol.

Ipol 1&|+|        Domaćin pobeđuje u prvom pol. i ukupno golova biće više od postavljene granice u prvom pol.

I Pol. Pobeda Gosta i Uk. Golova

Ipol 2&|-|        Gost pobeđuje u prvom pol. i ukupno golova biće manje od postavljene granice u prvom pol.

Ipol 2&|+|        Gost pobeđuje u prvom pol. i ukupno golova biće više od postavljene granice u prvom pol.

Tačan Rezultat

TR 1:0        Tačan rezultat meča biće 1:0

TR 2:0        Tačan rezultat meča biće 2:0

TR 2:1        Tačan rezultat meča biće 2:1

TR 3:0        Tačan rezultat meča biće 3:0

TR 3:1        Tačan rezultat meča biće 3:1

TR 3:2        Tačan rezultat meča biće 3:2

TR 4:0        Tačan rezultat meča biće 4:0

TR 4:1        Tačan rezultat meča biće 4:1

TR 4:2        Tačan rezultat meča biće 4:2

TR 4:3        Tačan rezultat meča biće 4:3

TR 0:0        Tačan rezultat meča biće 0:0

TR 1:1        Tačan rezultat meča biće 1:1

TR 2:2        Tačan rezultat meča biće 2:2

TR 3:3        Tačan rezultat meča biće 3:3

TR 4:4        Tačan rezultat meča biće 4:4

TR 0:1        Tačan rezultat meča biće 0:1

TR 0:2        Tačan rezultat meča biće 0:2

TR 1:2        Tačan rezultat meča biće 1:2

TR 0:3        Tačan rezultat meča biće 0:3

TR 1:3        Tačan rezultat meča biće 1:3

TR 2:3        Tačan rezultat meča biće 2:3

TR 0:4        Tačan rezultat meča biće 0:4

TR 1:4        Tačan rezultat meča biće 1:4

TR 2:4        Tačan rezultat meča biće 2:4

TR 3:4        Tačan rezultat meča biće 3:4

I Poluvreme Tačan Rezultat

TR Ipol 1:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:0

TR Ipol 2:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:0

TR Ipol 2:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:1

TR Ipol 3:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:0

TR Ipol 3:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:1

TR Ipol 3:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 3:2

TR Ipol 0:0        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:0

TR Ipol 1:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:1

TR Ipol 2:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:2

TR Ipol 0:1        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:1

TR Ipol 0:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:2

TR Ipol 1:2        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:2

TR Ipol 0:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 0:3

TR Ipol 1:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 1:3

TR Ipol 2:3        Tačan rezultat prvog poluvremena biće 2:3

Ishod Kornera

kor 1        Domaćin postiže više kornera na meču

kor X        Domaćin i gost postižu isti broj kornera na meču

kor 2        Gost postiže više kornera na meču

Prvo poluvreme Ishod Kornera

Ip kor 1        Domaćin postiže više kornera u prvom poluvremenu

Ip kor X        Domaćin i gost postižu isti broj kornera u prvom poluvremenu

Ip kor 2        Gost postiže više kornera u prvom poluvremenu

Ukupno Kornera

kor|-|        Ukupno kornera biće manje od postavljene granice na meču

kor|+|        Ukupno kornera biće više od postavljene granice na meču

Prvo Poluvreme Ukupno Kornera

Ip kor D|-|        Ukupno kornera biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip kor D|+|        Ukupno kornera biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu

Domaćin Ukupno Kornera

kor D|-|        Domaćin postiže manji broj kornera od postavljene granice na meču

kor D|+|        Domaćin postiže veći broj kornera od postavljene granice na meču

Gost Ukupno Kornera

kor G|-|        Gost postiže manji broj kornera od postavljene granice na meču

kor G|+|        Gost postiže veći broj kornera od postavljene granice na meču

Prvo Poluvreme Domaćin Ukupno Kornera

Ip kor D|-|        Domaćin postiže manji broj kornera od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip kor D|+|        Domaćin postiže veći broj kornera od postavljene granice u prvom poluvremenu

Prvo Poluvreme Gost Ukupno Kornera

Ip kor G|-|        Gost postiže manji broj kornera od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip kor G|+|        Gost postiže veći broj kornera od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ishod Kartona

krt 1        Domaćin postiže više kartona na meču

krt X        Domaćin i gost postižu isti broj kartona na meču

krt 2        Gost postiže više kartona na meču

Ukupno Kartona

krt|-|        Ukupno kartona biće manje od postavljene granice na meču

krt|+|        Ukupno kartona biće više od postavljene granice na meču

Prvo Poluvreme Ukupno Kartona

Ip krt D|-|        Ukupno kartona biće manje od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip krt D|+|        Ukupno kartona biće više od postavljene granice u prvom poluvremenu

Domaćin Ukupno Kartona

krt D|-|        Domaćin postiže manji broj kartona od postavljene granice na meču

krt D|+|        Domaćin postiže veći broj kartona od postavljene granice na meču

Gost Ukupno Kartona

krt G|-|        Gost postiže manji broj kartona od postavljene granice na meču

krt G|+|        Gost postiže veći broj kartona od postavljene granice na meču

Prvo Poluvreme Domaćin Ukupno Kartona

Ip krt D|-|        Domaćin postiže manji broj kartona od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip krt D|+|        Domaćin postiže veći broj kartona od postavljene granice u prvom poluvremenu

Prvo Poluvreme Gost Ukupno Kartona

Ip krt G|-|        Gost postiže manji broj kartona od postavljene granice u prvom poluvremenu

Ip krt G|+|        Gost postiže veći broj kartona od postavljene granice u prvom poluvremenu

 

Napomena:

Za sve opklade na igre kartoni  važe sledeća pravila obračunavanja poena:

- Jedan igrač – jedan žuti karton obračunava se kao jedan (1) poen

- Jedan igrač – jedan crveni karton obračunava se kao dva (2) poena

- Jedan igrač – jedan žuti i jedan crveni karton obračunava se kao tri (3) poena

- Jedan igrač – dva žuta i jedan crveni karton obračunava se kao tri (3) poena

 

Ishod Produžetka

prod 1        Domaćin pobeđuje u produžetku

prod X        Nerešen ishod u produžetku

prod 2        Gost pobeđuje u produžetku

Ukupno Golova u Produžetku

prod|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u produžetku

prod|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u produžetku

Ostatak Produžetka

ost prod 1        Domaćin pobeđuje ostatak produžetka

ost prod X        Nerešen ishod ostatka produžetka

ost prod 2        Gost pobeđuje ostatak produžetka

Sledeći Gol u Produžetku

prod SG 1        Domaćin postiže sledeći gol u produžetku

prod SG 1        Nema sledećeg gola u produžetku

prod SG 2        Gost postiže sledeći gol u produžetku

Prolaz

prolaz reg 1         Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon regularnog dela meča

prolaz reg 1         Gost prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon regularnog dela meča

prolaz prod 1        Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon produžetka

prolaz prod 2        Gost prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon produžetka

prolaz pen 1        Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon penala

prolaz pen 2        Gost prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje) nakon penala

PD 1        Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje)

PD 2        Gost prolazi u narednu rundu takmičenja (osvaja takmičenje)

Penali

pen 1         Domaćin pobeđuje nakon penala

pen 2        Gost pobeđuje nakon penala

 

UŽIVO KLAĐENjE - KOŠARKA

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Ishod Poluvremena

pol 1        Domaćin pobeđuje u zadatom poluvremenu

pol X        Nerešen ishod u zadatom poluvremenu

pol 2        Gost pobeđuje u zadatom poluvremenu

Ishod Četvrtine

čet 1        Domaćin pobeđuje u zadatoj četvrtini

čet X        Nerešen ishod u zadatoj četvrtini

čet 2        Gost pobeđuje u zadatoj četvrtini

Prvi do Poena u Četvrtini

čet pdp 1        Domaćin prvi postiže zadati broj poena u zadatoj četvrtini

čet pdp 2        Gost prvi postiže zadati broj poena u zadatoj četvrtini

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Poluvreme Hendikep

pol H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatom poluvremenu

pol H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatom poluvremenu

Četvrtina Hendikep

čet H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatoj četvrtini

čet H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatoj četvrtini

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

Poluvreme Ukupno Poena

pol |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u zadatom poluvremenu

pol |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u zadatom poluvremenu

Četvrtina Ukupno Poena

čet |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u zadatoj četvrtini

čet |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u zadatoj četvrtini

Domaćin Ukupno Poena

D|-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice na meču

D|+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice na meču

Domaćin Poluvreme Ukupno Poena

pol D|-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice u zadatom poluvremenu

pol D|+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice u zadatom poluvremenu

Domaćin Četvrtina Ukupno Poena

čet D|-|        Domaćin postiže manji broj poena od postavljene granice u zadatoj četvrtini

čet D|+|        Domaćin postiže veći broj poena od postavljene granice u zadatoj četvrtini

Gost Ukupno Poena

G|-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice na meču

G|+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice na meču

Gost Poluvreme Ukupno Poena

pol G|-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice u zadatom poluvremenu

pol G|+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice u zadatom poluvremenu

Gost Četvrtina Ukupno Poena

čet G|-|        Gost postiže manji broj poena od postavljene granice u zadatoj četvrtini

čet G|+|        Gost postiže veći broj poena od postavljene granice u zadatoj četvrtini

 

UŽIVO KLAĐENjE - TENIS

Konačni Ishod

KI 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje na meču

KI 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

Hendikep Gemova

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova na meču

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova na meču

Ukupno Gemova

|-|        Ukupno gemova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno gemova biće više od postavljene granice na meču

Domaćin Ukupno Gemova

D |-|        Prvonavedeni takmičar postiže manje gemova od postavljene granice na meču

D |+|        Prvonavedeni takmičar postiže više gemova od postavljene granice na meču

Gost Gemova

G |-|        Drugonavedeni takmičar postiže manje gemova od postavljene granice na meču

G |+|        Drugonavedeni takmičar postiže više gemova od postavljene granice na meču

Ukupno Setova

US 2        Ukupno dva seta na meču

US 3        Ukupno tri seta na meču

US 4        Ukupno četiri setova na meču

US 5        Ukupno pet setova na meču

Tačan Rezultat

TR 2:0        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:0 u setovima

TR 2:1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:1 u setovima

TR 1:2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 1:2 u setovima

TR 0:2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 0:2 u setovima

TR 3:0        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:0 u setovima

TR 3:1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:1 u setovima

TR 3:2        Prvonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 3:2 u setovima

TR 2:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 2:3 u setovima

TR 1:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 1:3 u setovima

TR 0:3        Drugonavedeni takmičar pobeđuje tačnim rezultatom 0:3 u setovima

Prvi Set/Kraj

1-1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i pobeđuje na meču

1-2        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i drugonavedeni takmičar pobeđuje na meču

2-1        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i prvonavedeni pobeđuje na meču

2-2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u prvom setu i pobeđuje na meču

Ishod Seta

set 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom setu

set 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom setu

Ukupno Gemova u Setu

|-|        Ukupno gemova biće manje od postavljene granice u zadatom setu

|+|        Ukupno gemova biće više od postavljene granice u zadatom setu

Hendikep Gemova u Setu

H1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova u zadatom setu

H2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje uz uračunat hendikep gemova u zadatom setu

"Tie Break" u Setu

TB DA        "Tie Break" u zadatom setu

TB NE        Bez "Tie Break"-a u zadatom setu

Tačan Rezultat u Setu

set 6:0        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:0

set 6:1        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:1

set 6:2        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:2

set 6:3        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:3

set 6:4        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:4

set 7:5        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 7:5

set 7:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 7:6

set 6:7        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 6:7

set 5:7        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 5:7

set 4:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 4:6

set 3:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 3:6

set 2:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 2:6

set 1:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 1:6

set 0:6        Tačan rezultat u zadatom setu  biće 0:6

Ishod Gema

gem 1        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu

gem 2        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu

Tačan Rezultat Gema

TRgem 1-0        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 0

TRgem 2-0        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 0

TRgem 1-15        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 15

TRgem 2-15        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 15

TRgem 1-30        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 30

TRgem 2-30        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 30

TRgem 1-40        Prvonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 40

TRgem 2-40        Drugonavedeni takmičar pobeđuje u zadatom gemu prema 40

 

UŽIVO KLAĐENjE - RUKOMET

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Ishod Poluvremena

pol 1        Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

pol X        Nerešen ishod u prvom poluvremenu

pol 2        Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

Hendikep

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova na meču

Poluvreme Hendikep

pol H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep golova u zadatom poluvremenu

pol H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep golova u zadatom poluvremenu

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

Poluvreme Ukupno Golova

pol |-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u zadatom poluvremenu

pol |+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u zadatom poluvremenu

 

UŽIVO KLAĐENjE - HOKEJ

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI X        Nerešen ishod na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Ishod Perioda

per 1        Domaćin pobeđuje u zadatom periodu

per X        Nerešen ishod u zadatom periodu

per 2        Gost pobeđuje u zadatom periodu

Dupla Šansa

DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje na meču

DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

Period Dupla Šansa

per DS 1X        Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u zadatom periodu

per DS 12        Domaćin ili gost pobeđuje u zadatom periodu

per DS X2        Gost pobeđuje ili nerešen ishod u zadatom periodu

X no Bet

XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču računa se kvota 1.00

Period X no Bet

per XNB 1        Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda u zadatom periodu računa se kvota 1.00

per XNB 2        Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda u zadatom periodu računa se kvota 1.00

Period Oba Tima Daju Gol

per GG        Oba tima postižu minimum po gol u zadatom periodu

per NG        Barem jedan tim ne postiže gol u zadatom periodu

Ostatak Meča

ost 1        Domaćin pobeđuje ostatak meča od trenutka uplate tiketa

ost X        Nerešen ishod ostatka meča od trenutka uplate tiketa

ost 2        Gost pobeđuje ostatak meča od trenutka uplate tiketa

Ostatak Perioda

per ost 1        Domaćin pobeđuje ostatak zadatog perioda od trenutka uplate tiketa

per ost X        Nerešen ishod ostatak zadatog perioda od trenutka uplate tiketa

per ost 2        Gost pobeđuje ostatak zadatog perioda od trenutka uplate tiketa

Sledeći Gol

SG 1        Domaćin postiže sledeći gol na meču od trenutka uplate tiketa

SG X        Nema sledećeg gola na meču od trenutka uplate tiketa

SG 2        Gost postiže sledeći gol na meču od trenutka uplate tiketa

Period Sledeći Gol

per SG 1        Domaćin postiže sledeći gol u zadatom periodu od trenutka uplate tiketa

per SG X        Nema sledećeg gola u zadatom periodu od trenutka uplate tiketa

per SG 2        Gost postiže sledeći gol u zadatom periodu od trenutka uplate tiketa

Ukupno Golova

|-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice na meču

Period Ukupno Golova

per |-|        Ukupno golova biće manje od postavljene granice u zadatom periodu

per |+|        Ukupno golova biće više od postavljene granice u zadatom periodu

Domaćin Ukupno Golova

D |-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

D |+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

Period Domaćin Ukupno Golova

per D|-|        Domaćin postiže manji broj golova od postavljene granice u zadatom periodu

per D|+|        Domaćin postiže veći broj golova od postavljene granice u zadatom periodu

Gost Ukupno Golova

G |-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice na meču

G |+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice na meču

Period Gost Ukupno Golova

per G|-|        Gost postiže manji broj golova od postavljene granice u zadatom periodu

per G|+|        Gost postiže veći broj golova od postavljene granice u zadatom periodu

 

UŽIVO KLAĐENjE - ODBOJKA

Konačni Ishod

KI 1        Domaćin pobeđuje na meču

KI 2        Gost pobeđuje na meču

Ishod Seta

set 1        Domaćin pobeđuje u zadatom setu

set 2        Gost pobeđuje u zadatom setu

Hendikep Poena

H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena na meču

Hendikep Poena u Setu

set H1        Domaćin pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatom setu

set H2        Gost pobeđuje uz uračunat hendikep poena u zadatom setu

Ukupno Poena

|-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice na meču

|+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice na meču

Ukupno Poena u Setu

set |-|        Ukupno poena biće manje od postavljene granice u zadatom setu

set |+|        Ukupno poena biće više od postavljene granice u zadatom setu

Prvi do Poena u Setu

pdp 1        Domaćin prvi postiže zadati broj poena u zadatom setu

pdp 2        Gost prvi postiže zadati broj poena u zadatom setu

 

 

PRAVILA KLAĐENjA

Član 8.

Sve kvote su varijabilne. Važeća kvota za klađenje, kao i za klađenje na događaj koji je u toku (uživo klađenje) je isključivo ona koja se nalazi na tiketu.

Član 9.

Zabranjeno je učestvovanje u klađenju licima mlađim od 18 godina. Maloletnim licima nije dozvoljeno otvaranje naloga za klađenje.

Član 10.

Prilikom uplate igrač mora da ispuni sledeća pravila:

1.        Minimalnu uplatu po tiketu

2.        Minimalnu uplatu po kombinaciji

3.        Maksimalan broj parova po tiketu

4.        Jedan par ne može se odigrati dva puta u istoj kombinaciji

 

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti sportski događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda sportskih događaja.  U slučaju nepoštovanja gore navedenih pravila tiket i kombinacija će se proglasiti nevažećim, a igraču će se izvršiti povraćaj uloga.

 

Član 11.

Učesnici svoje opklade uplaćuju pojedinačno. Priređivač zadržava pravo da identične opklade od grupe učesnika (Udruženo klađenje) proglasi nevažećim čak i nakon objave zvaničnih rezultata i u tom slučaju će se izvršiti povraćaj uloga. Ukoliko postoji sumnja na Udruženo klađenje, priređivač zadržava pravo da postupi po Članu 15. ovih Pravila.

Član 12.

Minimalni pojedinačni ulog po kombinaciji za klađenje iznosi 2.00 dinara. Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 (dvadeset) dinara. Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 10.000.000,00 (deset miliona) dinara. Priređivač zadržava pravo promene iznosa minimalnog pojedinačnog uloga po kombinaciji, minimalnog iznosa za klađenje i maksimalnog iznosa za isplatu dobitka, ali samo po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

Bonus - Priređivač može odrediti bonus kojim će nagraditi igrača u visini od maksimalnih 50% od eventualnog dobitka, ali tako da će se tačan iznos bonusa znati tek po završetku svih događaja na tiketu.

 

Napomena: na visinu i iznos bonusa ne utiču događaji koji su proglašeni kao nevažeće klađenje, odnosno ne ostvaruju bonus.”

 

Član 12. Tačka a)

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu sportskih događaja za konkretno kolo klađenja.

Član 13.

Igrači su dužni da uplatu izvrše blagovremeno. Utakmica koja prva počinje na tiketu određuje krajnji rok za uplatu tog tiketa. U slučaju da priređivač primi uplatu posle početka ili kraja sportskog događaja, klađenje za taj događaj je nevažeće i igraču će se izvršiti povraćaj uloga.

Član 13. Tačka a)

Ukoliko priređivač oceni da postoji osnovana sumnja da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje elementi na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka.

Član 14.

Posle izvršene uplate, opklada je zaključena i nakog toga nije moguće poništiti tiket. Naknadne reklamacije priređivač ne uvažava.

Član 15.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesnika u klađenju.

Član 16.

Zvaničan ishod događaja je ishod postignut u regularnom delu igre (rezultat postignut u eventualno odigranim produžecima i penalima se ne računa i ne utiče na obradu podataka), osim ako se drugačije ne naglasi, a objavljen na zvaničnim izvorima informisanja.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

 

Napomene:

 

Kada su u pitanju fudbalski mečevi gde se meč igra drugačije od propisanih poluvremena u trajanju od po 45 minuta (važi isključivo za mečeve koji se igraju u dva poluvremena, u trajanju od po 40 minuta), ponuda kvota je prilagođena dužini trajanja meča i sve opklade za taj meč su važeće.

Napomena: Za ostale mečeve koji se igraju suprotno od propisanih poluvremena u trajanju od po 45 minuta (npr. 2 poluvremena u trajanju od po 35 minuta, jedno poluvreme u trajanju od 35 minuta, a drugo u trajanju od 45 minuta itd.) biće proglašeno nevažeće klađenje.

•        Za opklade na igrače, učesnike ekipnih sportova (fudbaleri, košarkaši...), važe pravila klađenja u okviru sporta čiji su učesnici.

•        Za obradu rezultata i proglašenja opklada na fudbalere u okviru sporta “Igrači Specijal” računaće se ostvareni rezultat fudbalera koji su počeli meč. Za opklade na fudbalere koji nisu počeli meč (nisu odigrali meč, ili su ušli u daljem nastavku igre) biće proglašeno nevažeće klađenje (računaće se kvota 1.00).

•        Za obradu rezultata i proglašenja opklade na fudbalere u okviru sporta “Dueli Strelaca” računaće se ostvareni rezultat  oba fudbalera u duelu koja su počela meč. Opklade na duel gde makar jedan fudbaler nije počeo meč (nije odigrao, ili je ušao u daljem nastavku igre) biće proglašeno nevažeće klađenje (računaće se kvota 1.00).

•        Na teniskim mečevima eventualno odigran „Super Tie-Break“, računaće se kao odigran jedan gem u okviru jednog seta.

•        U igri “Korneri” računaju se isključivo korneri koji su izvedeni.

•        U igri “Kartoni”, “Žuti kartoni” i “Crveni kartoni” računaju se kartoni dodeljeni igračima koji učestvuju u regularnom delu igre. Kartoni dodeljeni igračima koji ne učestvuju u igri (rezervni igrači) se ne računaju, osim ako ne uđu u igru u daljem nastavku regularnog dela meča. Kartoni dodeljeni igračima nakon što su napustili igru, ili po završetku regularnog dela meča, se ne računaju.

 

Izuzetak: KOŠARKA: Zvaničan ishod događaja je ishod postignut u regularnom delu igre kao i u eventualnim produžecima, osim ako se drugačije ne naglasi, a objavljen na zvaničnim izvorima informisanja.

 

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

Napomena:

•        U slučajevima kada se produžeci ne igraju nakon nerešenog ishoda u regularnom delu igre postignuti rezultat je važeći za sve opklade.

Izuzetak: AMERIČKI FUDBAL ("NFL"): Zvaničan ishod događaja je ishod postignut u regularnom delu igre kao i u eventualnim produžecima, osim ako se drugačije ne naglasi,  a objavljen na zvaničnim izvorima informisanja.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

 

Izuzetak: TURNIR: Zvaničan ishod događaja je ishod objavljen na zvaničnim izvorima informisanja, osim ako se drugačije ne naglasi.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

 

Član 17.

Dobitna je jedna ili više kombinacija na tiketu u kojima su pogođeni svi odigrani ishodi. Visina eventualnog bruto dobitka izračunava se množenjem uloga po kombinaciji i kvota odigranih ishoda.

Član 18.

Priređivač vrši isplatu dobitnih tiketa odmah po završetku poslednjeg događaja na tiketu, a najkasnije u roku od 60 dana.

 

Član 18a.

Igrač ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja (“zvanični izvor informisanja”), uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da dobitak nije pravilno ustanovljen.

U slučaju da je prigovor igrača osnovan, priređivač je dužan da u roku od 30 (trideset) dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka igraču.

Član 19.

Dobici se isplaćuju prebacivanjem sredstava na račun igrača.

Član 20.

Organizator zadržava pravo da promeni objavljeni datum, vreme i kvotu, te da povuče iz ponude bilo koji događaj.

Član 21.

Kvote, objavljene na zvaničnom sajtu, organizator ima pravo da promeni. Obaveštenja o novim kvotama biće objavljena na zvaničnom sajtu priređivača. Za igrače su važeće kvote one koje su na izdatom tiketu.

Član 22.

U slučaju očigledne greške priređivač zadržava pravo poništenja takvih događaja, čak i ako je greška uočena nakon završetka događaja i tada će se računati kvota 1.00.

Član 23.

Priređivač kao pomoć igračima za svaku pojedinu ponudu može dodati još informacija (npr. tabela i statistika takmičenja, mesto odigravanja, neutralni teren, vrsta podloge na kojoj se igra teniski turnir, da li se kup igra na jednu ili dve utakmice, rezultat prvog meča u slučaju da se igra revanš, runda takmičenja, rezultat u toku meča), ali ne odgovara za tačnost podataka.

 

PRAVILA U SLUČAJU PREKIDA I ODLAGANjA

Član 24.

U slučaju odlaganja događaja i njegovog neodigravanja do isteka sledećeg kalendarskog dana, za sve vrste igara računaće se kvota 1.00.

U slučaju prekida događaja u bilo kom momentu odigravanja i njegovog nenastavljanja do isteka sledećeg kalendarskog dana, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem događaja do kraja, računa se kvota 1.00. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem događaja do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat u trenutku prekida događaja.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

Napomena: Zaključena igra - smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja meča.

 

Primer: Fudbal

 

Ako je događaj prekinut pri rezultatu 2:1, igra “UG 3+” je dobitna, igra “UG 0-2” je gubitna, a za igre “UG4+”, “KI1”, “1&3+”, “DS X2” računaće se kvota 1.00

 

Izuzetak: TENIS

U slučaju predaje jednog od takmičara pre početka meča i njegovog neodigravanja za sve vrste igara računaće se kvota 1.00.

U slučaju predaje jednog od takmičara u toku meča u bilo kom momentu odigravanja, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem događaja do kraja, računa se kvota 1.00, izuzev igre "Konačan ishod" gde će dobitnom igrom biti proglašen takmičar koji je prošao u narednu rundu takmičenja. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem događaja do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat u trenutku prekida događaja. Igre iz grupe “Kombinacije“ biće proglašene u skladu sa obradom tipova igara koje čine odigranu kombinaciju (dva dobitna tipa = dobitna kombinacija, jedan ili dva gubitna tipa = gubitna kombinacija. U ostalim slučajevima računa se kvota 1.00).

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

U slučaju svih drugih odlaganja ili prekida meča, zvaničan rezultat meča biće proglašen onog trenutka kada jedan od takmičara prođe u narednu rundu takmičenja (ili osvoji turnir).

Primer: Tenis (meč na dva dobijena seta)

 

Ako je Drugonavedeni takmičar predao meč pri rezultatu 7:5, 3:3, igra “KI1” je dobitna, igra “KI2” je gubitna, igra “|+|” uz granicu 20.5 poena je dobitna, igra “|-|” uz granicu 20.5 poena je gubitna, igra 1&|+| je dobitna, a igra 1&|-| je gubitna.

 

Izuzetak: BEJZBOL

U slučaju odlaganja događaja i njegovog neodigravanja istog kalendarskog dana, za sve vrste igara računaće se kvota 1.00.

U slučaju prekida događaja u bilo kom momentu odigravanja i njegovog nenastavljanja do isteka sledećeg kalendarskog dana, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem događaja do kraja, računa se kvota 1.00. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem događaja do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat u trenutku prekida događaja.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

 

Izuzetak: FORMULA 1

U slučaju da se takmičar ne pojavi na početku kvalifikacija za trku ili na glavnoj trci, opklade za tog takmičara biće nevažeće i računaće se kvota 1.00. U slučaju da takmičar započne kvalifikacije ili glavnu trku i odustane u toku trke, sve opklade su važeće. Za konačne rezultate trke računaće se rezultati objavljeni na zvaničnim izvorima informisanja.

 

Izuzetak:  UKUPNO GOLOVA U LIGI

U slučaju odlaganja ili prekida jednog ili više mečeva u ligi i njihovih neodigravanja ili nenastavljanja do isteka sledećeg kalendarskog dana, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem odloženih ili prekinutih mečeva u ligi do kraja, računa se kvota 1.00. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem odloženih ili prekinutih mečeva u ligi do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

Član 25.

PRAVILA U SLUČAJU PREKIDA

UŽIVO KLAĐENjE

U slučaju prekida događaja u bilo kom momentu odigravanja i njegovog nenastavljanja do isteka sledećeg kalendarskog dana, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem događaja do kraja, računa se kvota 1.00. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem događaja do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat u trenutku prekida događaja.

Eventualne administrativne odluke, kao i naknadne promene rezultata (službeni rezultat, diskvalifikacije i tome slično) ne utiču na rezultat događaja i obradu podataka.

Napomena: Zaključena igra - smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja meča.

 

Primer: Fudbal

Ako je događaj prekinut pri rezultatu 2:1, igra “UG3+” je dobitna, igra “UG0-2” je gubitna, a za igre “UG4+”, “KI1”, “1&3+”, “DS X2” računaće se kvota 1.00.

 

Izuzetak: TENIS

U slučaju predaje jednog od takmičara u toku meča u bilo kom momentu odigravanja, za sve igre kojima bi se ishod mogao promeniti odigravanjem događaja do kraja, računa se kvota 1.00, izuzev igre "Konačan ishod" gde će dobitnom igrom biti proglašen takmičara koji je prošao u narednu rundu takmičenja. Za sve igre kojima se ishod ne može promeniti odigravanjem događaja do kraja (zaključene igre) računa se postignuti rezultat u trenutku prekida događaja. Igre iz grupe “Kombinacije“  biće proglašene u skladu sa obradom tipova igara koje čine odigranu „Kombinaciju“ (dva dobitna tipa = dobitna „Kombinacija“, jedan ili dva gubitna tipa = gubitna „Kombinacija“. U ostalim slučajevima računa se kvota 1.00).

U slučaju svih drugih prekida meča, zvaničan rezultat meča biće proglašen onog trenutka kada jedan od takmičara prođe u narednu rundu takmičenja (ili osvoji turnir).

 

Primer: Tenis (meč na dva dobijena seta)

Ako je Drugonavedeni takmičar predao meč pri rezultatu 7:5, 3:3, igra “KI1” je dobitna, igra “KI2” je gubitna, igra “|+|” uz granicu 20.5 poena je dobitna, igra “|-|” uz granicu 20.5 poena je gubitna, igra 1&|+| je dobitna, a igra 1&|-| je gubitna.

 

Član 26.

OPIS I DEFINICIJA "CASINO" IGARA

FRANCUSKI RULET

Rulet je virtuelna igra u kojoj se brojevi izvlače pomoću generatora slučajnosti.

Igrač se kladi i ulaže na broj na kome će se zaustaviti kuglica posle okretanja na rulet točku. Postoji više načina da se u Francuskom ruletu stave ulozi. Svaki ulog pokriva različit skup brojeva i ima raspodelu verovatnoće:

Ulog na jedan broj plaća 35:1, ulog na dva broja plaća 17:1, ulog na tri broja plaća 11:1, ulog na četiri broja plaća 8:1, ulog na 6 brojeva plaća 5:1, ulog na 12 brojeva plaća 2:1, ulog na 18 brojeva plaća 1:1.

Ulog (“Plein”) se može postaviti na bilo koji broj, uključujući i nulu, stavljanjem žetona na sredinu tog polja. Maksimalan ulog za tu opkladu je naveden na stolu za rulet (pod oznakom MAX). Minimalni ulog važi za sve vrste uloga, što znači da svi ulozi na pozicijama dostupnim za ulaganje moraju da budu barem jednaki minimalnoj vrednosti koja je označena na stolu.

Ulog (“Cheval”) se može postaviti na dva broja stavljanjem žetona na liniju koja deli dva broja. Maksimalni ulog za tu opkladu je dvostruko veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Ulog se može postaviti na niz od tri broja (“Transfersale Pleine”), stavljanjem žetona na graničnu liniju stola za rulet, na kraju odgovarajućeg reda. Maksimalni ulog za ovu opkladu je trostruko veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Ulog (Carre) se može staviti na četiri broja, stavljanjem žetona na ugao gde se ta četiri broja susreću. Maksimalni ulog za tu opkladu četvorostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Ulog (“Transfersale de Quatre”) se može staviti na brojeve 0, 1, 2 i 3 stavljanjem žetona na graničnu liniju gde se preseca linija između 0 i prvog reda. Maksimalni ulog za tu opkladu četvorostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Ulog na dva “niza od tri broja” (“Transfersale Simple”) je ulog na 6 različitih brojeva u dva reda od po tri broja, stavljanjem žetona na graničnu liniju stola za rulet gde se preseca linija koja deli ta dva reda. Maksimalni ulog za tu opkladu šestostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Na dnu svake kolone nalaze se tri neobeležene kućice (“Colonne”), pa se postavljanje uloga postiže stavljanjem uloga na jednu od tih kućica. Ako se pogodi bilo koji broj od brojeva izabrane kolone, isplata se obavlja u razmeri 2:1 dok broj 0 gubi. Maksimalni ulog za tu opkladu desetostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Ulog na dvanaest brojeva (“Douzaine”) se može staviti na grupu od dvanaest brojeva stavljanjem žetona na jednu od tri kućice označene sa P12, M12 ili D12. Ako se pogodi jedan od tih dvanaest brojeva isplata se obavlja u razmeri 2:1 dok broj 0 gubi. Maksimalni ulog za tu opkladu desetostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

Za igre crveno-crno (“Rouge/Noir”), par-nepar (“Pair/Impair”), mali/veliki (“Manque 1-18, Passe 19-36”) brojevi ulog se stavlja na jednu od kućica smeštenih duž strane stola koja pokriva polovinu brojeva na stolu za rulet (izuzev broja 0), pri čemu svaka kućica pokriva 18 brojeva. Za sve ove uloge isplata se obavlja u razmeri 1:1, dok broj 0 gubi. Maksimalni ulog za tu opkladu desetostruko je veći od maksimalnog uloga na “Plein”.

 

BLEKDžEK ("BLACKJACK")

Blekdžek je virtuelna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnosti.

Blekdžek je kartaška igra u kojoj igrač može da stekne blagu statističku prednost u odnosu na krupijea. Može se igrati sa jednim ili više špilova karata, najviše osam špilova (bez džokera).

Ulog - Pre početka deljenja, svaki igrač mora da uloži određenu količinu novca (čipova). Nakon toga svakom igraču se dele po dve karte okrenute licem na gore, a krupije uzima jednu kartu, takođe okrenutu licem na gore i jednu kartu okrenutu licem na dole.

Cilj igre je da igrač napravi rezultat (zbir karata) 21 ili što bliže njemu. Ukoliko igrač prebaci 21, automatski gubi igru.

Vrednost karata - Karte sa brojevima imaju vrednost onoliko bodova koliki je broj, a žandar (J), dama (Q), i kralj (K) vrede po 10 bodova. As (A) ima vrednost 11 bodova, ako je zbir drugih karata 10 ili manji; odnosno 1 bod ukoliko je zbir drugih karata 11 ili veći. Međutim, ako igrač ima dva asa (A), jedan od njih mora da ima vrednost 11 bodova, osim ako sve ostale karte zajedno imaju vrednost 10 ili više bodova.

Nakon deljenja, svaki od igrača ima mogućnost da bira da li želi da stane sa prvobitno podeljenim dvema kartama (“stand”) ili želi da uzme još jednu kartu (“hit”).

“HIT“ (Izvlačenje dodatane karte) - Igrač može da izvlači koliko god karata želi sve dok zbir izvučenih karata ne prelazi 21. Kada suma poena izvučenih karata pređe 21, igrač automatski gubi i oduzima mu se ulog.

“STAND” (prestajanje izvlačenja karata) - Igrač izvlači karte sve dok ne odluči da mu je suma poena na izvučenim kartama dovoljna.

“DOUBLE” (Dupli ulog) - Ukoliko igrač u zbiru početne dve karte ima 9, 10, ili 11, nudi mu se mogućnost igre “Double”. U tom slučaju igrač udvostručuje ulog, i od krupijea dobija još jednu kartu.

“SPLIT” (Deljenje karata) - Ako igrač dobije dve iste karte, može ih razdvojiti (“Split”). Za razdvajanje mora da uloži iznos jednak svom početnom ulogu. Nakon toga igra svaku kartu kao zaseban igrač. Ukoliko na jednoj od tih karata ponovo dobije dve iste karte, može ih opet razdvojiti.

“SURRENDER” (predaja) - Ukoliko igrač posle početnog deljenja odluči da se preda, tada se ta igra za njega završava i krupije mu automatski uzima jednu polovinu uloženog novca.

“BLACKJACK” - U slučaju da igrač u početnom deljenju dobije asa i (10, J, Q ili K) automatski pobeđuje, njemu se isplaćuje zarada u vrednosti 3/2 od uloženog novca (čipova).

“INSURANCE” (Osiguranje) - Kada krupije dobije asa kao jednu od dve karte (kartu okrenutu licem na gore), otvara se mogućnost “osiguranja igrača”. Igrač u tom slučaju može da uloži do jedne polovine svog uloga da će krupije kao drugu kartu izvući 10, J, Q ili K. U tom slučaju, isplaćuje mu se vrednost osiguranja u odnosu 2:1 (vrednost osiguranja se množi koeficijentom 2).

KRUPIJEOVA IGRA - Igra koja je strogo definisana. Krupije izvlači karte, ali po principu da na svaki zbir, do 16, on mora da povlači kartu, dok na iznose preko 16 ne sme da povuče dodatnu kartu.

Kada svi igrači završe svoj red, krupije okreće svoju kartu licem na gore. Zatim uzima nove karte sve dok ima 16 ili manje. Ako dobije 18-21, krupije prestaje sa izvlačenjem i drugi igrači upoređuju svoj broj bodova s njegovim. Ako ima više od 22, krupije je automatski izgubio i svi preostali igrači dobijaju. Ako krupije ima “tvrdih” 17 (nema asa ili ima asa i 16 bodova u drugim kartama), prestaje sa izvlačenjem. Ako ima “mekih” 17 (asa i 6 bodova u drugim kartama), tada njegova igra zavisi od unapred definisanim pravilima koja mogu biti varijabilna, tačnije, od njih zavisi da li krupije mora ili ne mora da izvlači još karata.

ZAVRŠNA FAZA (poređenje osvojenih bodova) - Ako krupije ima više bodova od igrača, igrač gubi. U suprotnom, igrač dobija i dobitak mu se isplaćuje u razmeri 1:1 u odnosu na uloženo. Ako igrač i krupije imaju jednak broj bodova, igraču se isplaćuje njegov ulog, ali bez dobitka, izuzev kada jedan od njih ima Blekdžek, a drugi normalnih 21. Tada dobija onaj koji ima Blekdžek.

 

SLOT IGRE

Slot igre su virtualne igre koje se priređuju pomoću generatora slučajnosti.

Slot igre imaju sledeće osnovne modalitete: klasični jednolinijski/višelinijski slotovi i video slotovi, a cilj je da se slučajnom akcijom učesnika generiše nasumično odabran niz simbola. Ishod pobede podrazumeva da se ti simboli pojave u određenom redosledu (liniji, polju i sl.) i učesniku u tom slučaju pripada dobitak.

Preciznije: standardni slotovi sadrže tri bubnja: ulaže se određeni iznos, zavrte se tri bubnja i zavisno od ishoda nasumičnog obrtanja, dobitak se osvaja ili gubi.

Bonus igra - Slotovi koji imaju bonusnu igru zahtevaju da igrač dobije specijalnu kombinaciju simbola ili da sakupi određene simbole, a da pri tome ulaže maksimalno dozvoljeni ulog posle čega ulazi u bonus krug igre i osvaja specijalne dobitke.

Slotovi sa n-linija - Navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog na liniji pomnožen brojem odabranih linija.

Slotovi sa više obrtaja - Posle prvog okretanja bunja, igrač bira bubnjeve koje želi da zadrži a ostatak bubnjeva zavrti ponovo.

“TEXAS HOLDEM” POKER

“Texas Holdem” poker je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnosti.

Igra se sa standardnim špilom od 52 karte. Postoji krupijeov „Button“, predmet koji kruži u smeru kazaljke na satu i označava ko u toj ruci treba da deli (ukoliko ne postoji osoba koja je zadužena samo za to), a ko treba da stavi obavezan ulog.

U “Texas Holdem”-u postoje dva obavezna uloga i oni se nazivaju blindovi. Igra počinje tako što dva igrača koja sede levo od krupijeovog „Button“-a postavljaju obavezne uloge, tzv. mali i veliki blind (“small“ i “big” blind) pre početka deljenja karata. Veliki blind je dvostruko veći od malog blinda.

Nakon postavljenih uloga svakom igraču se podele po dve karte, okrenute licem na dole, tako da samo igrač kome su podeljene ima uvid u njih. Cilj igre je da svaki igrač sastavi najbolju kombinaciju sa svoje dve karte koje su mu podeljene i još pet karata koje krupije izvlači u toku igre. Ovo se kao i u običnom pokeru odnosi na najbolju petokaratnu kombinaciju, znači od ukupno sedam karata (dve u ruci i pet koje je izvukao krupije) svaki igrač nastoji da napravi svoju najbolju petokaratnu kombinaciju, zanemarujući druge dve karte koje ne učestvuju u kombinaciji. To znači da se na kraju ruka igrača može sastojati od:

•        dve karte i tri karte koje je izvukao krupije;

•        jedne karte i četiri karte koje je izvukao krupije;

•        pet karata koje je izvukao krupije.

Onaj ko sastavi najbolju kombinaciju je pobednik i odnosi “Pot”. Pot je zbir svih ulaganja u toku te jedne ruke.

Kada se svim igračima podele po dve karte počinje prvi krug ulaganja. Prvi se pita igrač levo od velikog blinda. Za njega kao i za sve ostale posle njega postoje tri mogućnosti:

1.        da isprati zadati ulog (u ovom slučaju velikog blinda) - “Call”;

2.        da podigne iznad zadatog uloga - “Raice”;

3.        da odustane od tekuće ruke i vrati karte krupijeu - “Fold”.

Kada su karte vraćene krupijeu, one se sklanjaju sa strane i ne mogu se više koristiti u toj ruci.

Svaki sledeći igrač takođe ima ove tri mogućnosti, s tim što ako je igrač pre njega podigao ulog iznad velikog blinda (“Raice”) onda on ima mogućnost ponovnog podizanja uloga, što znači podizanje uloga tako da bude veći od uloga koji je odigrao igrač pre njega.

Isto tako, ako igrač koji je igrao pre podigne ulog, sledeći da bi nastavio igru mora da položi istu vrednost uloga i/ili još poveća.

Nakon što se prvi krug ulaganja završi, krupije sklanja sa špila prvu kartu okrenutu licem na dole, koju stavlja sa strane i nju više u toj ruci ne koristi, a potom postavlja tri karte na sredinu stola okrenute licem na gore. Te karte čine FLOP.

Drugi krug ulaganja, kao i svaki sledeći, počinje od igrača koji se nalazi levo od krupijeovog „Button“-a. Ukoliko se taj bacio pre otvaranja flopa pita se sledeći igrač do njega i tako dalje. Igrači pored gore tri opisane mogućnosti sada imaju i četvrtu mogućnost a to je “Check”. To znači da igrač ostaje u ruci bez dodatnog ulaganja, naravno to je moguće samo ako niko pre njega nije podizao ulog u drugom krugu ulagnja.

Kada jednom jedan igrač podigne ulog, ostali mogu da odigraju “Call” (isprate taj ulog), da urade “Re-raice” (podignu više od predhodnika) ili ako misle da nemaju nikakvu kombinaciju sa svoje dve karte u ruci i tri na flopu (ili im se ne isplati da čekaju još dve karte da izvuče krupije) urade „Fold“ (odustajanje od dalje igre u tom deljenju).

Znači na kraju svakog kruga ulaganja svi igrači moraju uložiti istu količinu novca u pot, sa jednim izuzetkom ukoliko neki igrač ode “All-in” (uloži sve čipove koje ima) tada krupije pravi “Side Pot” kojim se ograničava pot koji može osvojiti igrač koji nije imao dovoljno čipova ispred sebe za regularni nastavak ruke. Pored “Side Pot”-a  postoji “Main Pot” za koji se bore igrači koji nastavljaju sa igranjem ruke.

Nakon završetka drugog kruga ulaganja, krupije sklanja još jednu kartu sa strane i izvlači četvrtu kartu na sto koju stavlja pored karata koje čine flop, tako da sada postoje četiri karte na stolu pomoću kojih igrači prave svoje kombinacije.

Treći krug ulaganja počinje nakon izvlačenja turna, gde su igrači upoznati sa četvrtom kartom i kreće novi krug ulaganja. Ovaj krug ulaganja je isti kao i prethodni.

Posle trećeg kruga ulaganja, još jedna karta se stavlja sa strane i izvlači se peta karta koja se stavlja pored turna, tako da sada na stolu imamo pet karata sa kojima igrači mogu da kombinuju i naprave najjaču kombinaciju (plus svako po dve karte u ruci).

Pravila su ista kao i za prethodna dva kruga. Na kraju ovog kruga svi igrači koji su ostali u igri otvaraju svoje karte i igrač koji ima najjaču kombinaciju odnosi pot.

Redosled jačine ruku je sledeći:

1.        “Royal flush” - pet povezanih najjačih karata istog znaka (od A do 10)

2.        “Straight flush” - takođe pet povezanih karata istog znaka ali ne najjačih

3.        “Poker” - četiri iste

4.        “Full house” - dve iste (par) i tri iste (triling)

5.        “Flush”  (boja) - pet bilo kojih karata istog znaka

6.        “Straight” (kenta) - pet povezanih karata bilo kojih znakova

7.        “Trilling” - tri iste

8.        Dva para - dve iste i dve iste

9.        Par - dve iste

10.        “High card” - ukoliko niko od igrača nema nijednu od navedenih kombinacija, gleda se ko od njih ima najjaču kartu i uzima pot. Ukoliko je ona ista kod nekih igrača, pot se deli.

 

VIRTUELNE IGRE

1.        Fudbal, tenis i košarka

Virtuelni fudbal, virtuelni tenis i virtuelna košarka su igre klađenja na rezultat kreiran na osnovu kombinacije veštačke inteligencije i nezavisnog generatora slučajnih brojeva. Takođe, performanse igrača bazirane su na profesionalnim igračima.

Opklade na virtuelni fudbal, virtuelnu košarku i virtuelni tenis se plasiraju pod istim uslovima kao i za obično sportsko klađenje.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20.00 (dvadeset) dinara. Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 2.000.000,00 (dva miliona) dinara.

Poništenje i odlaganje kola

Organizator nije odgovoran za prekid ili odlaganje kola do koga je došlo usled nepredviđenih okolnosti čije se posledice ne mogu ispraviti.

Nepredviđene okolnosti uključuju ali se ne odnose samo na: ratna dešavanja, oružane sukobe, teroristički napad, javne nerede, prirodne nepogode, i opšta isključenja struje i interneta.

U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo da onemogući klađenje na igre u ponudi.

2.        Trke pasa i trke konja

Virtuelne trke pasa i virtuelne trke konja su igre koje se odvijaju putem servera (uređaja) koji upotrebom softvera na principu generatora slučajnosti odabira jedan snimak trke pasa ili konja iz baze snimaka, kojom server raspolaže i isti po završenom primanju uplata igrača emituje.

Trka pasa i konja je igra u kojoj učesnik svoj novac ulaže na jednog od 6 pasa ili konja. Igrač ima mogućnost da uloži na jednog psa ili konja i ako taj pas ili konj pobedi učesnik dobija novac u iznosu koji je dobijen množenjem njegove uplate i kvote psa ili konja na kojeg se kladi. Da bi se na ovaj način igrač okladio potrebno je da izabere jednog ili više pasa ili konja iz prvog reda brojeva pasa ili konja.

Igrač ima mogućnost da se kladi i na igre kao što su: poredak (prva dva ili prva tri mesta), kao i koji će od izabranih pasa ili konja biti među prva dva ili prva tri mesta na kraju trke.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20.00 (dvadeset) dinara. Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 2.000.000,00 (dva miliona) dinara.

U slučaju da trka ne počne na vreme, nije kompletirana ili se rezultat ne prikaže, takva trka će biti poništena, a uložena sredstva vraćena.

Opklada na bilo koju trku neće biti prihvaćena ukoliko je trka počela. Svaka opklada primljena nakon početka trke biće poništena, a ulog će biti vraćen.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Priređivač u potpunosti odgovara za regularnost klađenja u slučaju pridržavanja ovih pravila od strane igrača. U slučaju bilo kakvog spora između igrača i priređivača koji se ne bude mogao rešiti mirnim putem i na dogovoreni način, biće nadležan odgovarajući sud u Beogradu.

Član 28.

Ova pravila će biti istaknuta na zvaničnom sajtu priređivača. Na taj način će se smatrati da je svaki igrač upoznat sa ovim pravilima i da ih bez rezerve prihvata.

Ova Pravila, zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje igara na sreću, čine celokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika, prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igri, zaštite podataka o ličnosti učesnika, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Član 29.

Smatra se da su igrači činom uplate prihvatili sve gore navedene Članove iz Pravila igre koje je propisalo društvo „PHUKET” d.o.o. Beograd, ul. Južni bulevar 144.

Član 30.

Izmene i dopune pravila o priređivanju posebnih igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije, stupaju na snagu i primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici priređivača, a nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija.

U Beogradu, 28.02.2019. godine